بررسی تعداد تخم نماتودها در فاضلاب ورودی و پساب خروجی از تصفیه خانه‌ فاضلاب شهرک شوش تهران در سال 79- 1378

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.2002.176028

عنوان مقاله [English]

Investigation into the Removal of Nematodes Eggs in Influent and Effluent of Shoosh Wastewater Treatment Plant

نویسندگان [English]

  • M. B Miranzadeh
  • S Mahmoudi