دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 41، خرداد 1381، صفحه 2-67 

مقاله علمی

بررسی راندمان تله‌اندازی رسوب در سدهای تأخیری با استفاده از مدل فیزیکی

صفحه 8-16

10.22093/wwj.2002.175991

امیر جاپلقی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ محمدابراهیم بنی حبیب