دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 43، آذر 1381، صفحه 2-67 

مطالعه موردی

بررسی آلودگی خاک در حوزه آبریز سیاهرود

صفحه 7-16

10.22093/wwj.2002.176054

ناصر رازقی؛ عبدالرضا کرباسی؛ ناصر مهردادی؛ اکبر بیگی حبیب‌آبادی


ممیزی و کاهش مصرف آب در کارخانه قند اصفهان

صفحه 17-27

10.22093/wwj.2002.176057

سید مهدی بابایی نژاد پیروز؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشم‌چی