دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 1-89 (پیاپی: 68) 

مقاله پژوهشی

حذف آنزیمی‌آلاینده‌های فنلی از پسابهای صنعتی

صفحه 2-8

ایران عالم‌زاده؛ فرناز میرزایی


بررسی اثر پیش‌اکسیداسیون بر حذف کربن کل آلی از آب به‌ وسیله نانو‌فیلتراسیون

صفحه 19-24

علی ترابیان؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ علی‌اصغر قدیم‌خانی؛ حسین اعتمادی؛ مهری شکوهی


یاداشت‌ فنی

تثبیت لجن فاضلاب با آهک، مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب غرب اهواز

صفحه 67-71

مهدی فرزادکیا؛ نعمت‌ا... جعفرزاده؛ لیلا لویمی اصل؛ عبدالحمید قلمبر