دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 1-84 (پیاپی: 67) 

مقاله پژوهشی

بررسی جذب فلز کادمیم توسط پودر لجن دفعی فاضلاب شهری در راکتور ناپیوسته

صفحه 2-8

رضا فولادی فرد؛ علی‌اکبر عظیمی؛ غلامرضا نبی بیدهندی


بررسی حذف نیترات و آمونیم از آبهای زیرزمینی با استفاده از فیلترهای کانساری

صفحه 18-26

محسن سلیمانی؛ آرش انصاری؛ محمدعلی حاج عباسی؛ جهانگیر عابدی


حذف کادمیم از محیط آبی در غلظتهای کم به وسیله پوسته شلتوک اصلاح شده

صفحه 27-33

زمان شا‌محمدی حیدری؛ هادی معاضد؛ نعمت‌ا... جعفرزاده حقیقی؛ پرویز حقیقت‌جو