کاربرد مدل‌های نفوذ رودخانه‌ای برای شبیه‌سازی نفوذ آب در حوضچه‌های کنترل سیلاب شهری

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در میان روشهای کنترل سیلاب شهری، روش نفوذ آب باران به زمین یکی از مهم‌ترین روشها برای جلوگیری از خسارات سیل است. مدل‌های مفهومی نفوذ رودخانه‌ای برای کاربرد در مطالعات کنترل سیلاب شهری به خصوص در حوضچه‌های نفوذ بسیار مفیداند. برخلاف مدل‌های ریاضی این مدل‌ها بسیار ساده‌تر هستند و همچنین برخلاف مدل‌های تجربی، تعیین پارامترهای این مدل‌ها نیز به مراتب آسان‌تر است. در این تحقیق چهار مدل مفهومی نفوذ رودخانه‌ای که عبارت‌اند از مدل‌های دوپویی- فورشهایمر, ارنست, میلس و مورل- سیتوکس برای شبیه‌سازی نفوذ در حوضچه‌های نفوذ کنترل سیلاب شهری استفاده شد. مطالعه روی این چهار مدل نشان داد که هیدروگراف‌های نفوذ به دست آمده از مدل‌ها نزدیک هیدروگراف‌های واقعی می‌باشند و این مدل‌ها در شبیه‌سازی رفتار حوضچه نفوذ جوابهای قابل قبولی می‌دهند. نتایج همچنین نشان داد که سه مدل دوپویی- فورشهایمر, ارنست و میلس نسبت به مدل چهارم نسبت به پارامترهایشان کمتر حساسیت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of River Infiltration Models to Simulation of Infiltration Process in Infiltration Basins

نویسنده [English]

  • Saeedreza Khodashenas
Assis. Prof. of Water Engineering Dept., Ferdowsi University of Mashad
چکیده [English]

Among the alternative techniques available for flood control, infiltration of rainwater is one of the most important methods to control stormwater effects. Conceptual river infiltration models are very useful for application to control urban flood water, especially in the case of infiltration basins. Contrary to mathematical models, these models are very simple, and unlike empirical models, their parameters are very easy to calculate. Four selected models (Dupuit-Forchheimer, Ernst, Miles and Morel-Seytoux) were employed for simulation of the infiltration process in infiltration basins. The study showed that the hydrograph computed by these models were closely similar to the real hydrograph. The three models (Dupuit-Forchheimer, Ernst, and Miles) showed far lower sensitivity to their parameters than the Morel- Seytoux one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternative Techniques
  • Urban Storm Water
  • infiltration models
  • Conceptual Models. Simulation
1- Haydarzadeh, M. (1993). Deformation des modeles debit-duree-Frequence dans an bassin avec echanges Nappe-Riveire acitifs. ou actiuables, Rapport de DEA, Universite Joseph Fourier, Grenablel, France.
2- Morel-Seytoux, H. J., Peters, G., and Illangasekare, T. (1979). “Field verification of the concept of reach transmissivity.” IAHS-AISH, 128, 355-359.
3- Miles , J. C. (1985). “The representation of flows to partially penetrating rivers using groundwater flow models.” Journal of Hydrology, 82, 341-355.