تثبیت لجن فاضلاب با آهک، مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب غرب اهواز

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

2 دانشیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده

تثبیت آهکی لجن یکی از روشهای تثبیت شیمیایی لجن‌های فاضلاب به شمار می‌آید. این روش توان قابل ملاحظه‌ای در کاهش پاتوژن‌ها دارد و از تجزیه میکربی مواد آلی جلوگیری می‌کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی روند تثبیت آهکی لجن تصفیه‌خانه غرب اهواز به روش آهک‌زنی و مقایسه آن با استانداردهای پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (USEPA ) برای استفاده و دفع لجن می‌باشد. این تحقیق یک مطالعه تجربی آزمایشگاهی است که به صورت پایلوت به مدت 12 ماه از تیرماه سال 84 تا خردادماه سال 85 در پنج مرحله در آزمایشگاه تصفیه‌خانه فاضلاب غرب اهواز انجام گرفت. در این تحقیق پس از راه‌اندازی و بارگذاری یک راکتور 30 لیتری توسط لجن، نسبت به اختلاط مقدار معینی آهک هیدراته با توجه به درصد جامدات خشک موجود در لجن اقدام گردید. پارامترهای لازم برای تعیین میزان تثبیت در این طرح شامل pH،کلیفرم‌های کل، کلیفرم‌های مدفوعی و تخم انگل بود که در طول دوره آزمایش این پارامترها تعیین شدند. نتایج نشان داد که آهک هیدراته، با نسبت 265 گرم آهک به کیلوگرم جامدات خشک لجن، به عنوان نسبت بهینه برای تثبیت لجن تصفیه‌خانه فاضلاب غرب اهواز می‌باشد و قادر به برآورد مقررات کاهش پاتوژن‌ها در کلاسB  می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wastewater Sludge Stabilization Using Lime A Case Study of West Ahwaz Wastewater Treatment Plant

نویسندگان [English]

  • Mehdi Farzadkia 1
  • Nematolah Jafarzadeh 2
  • Leyla Loveimi asl 3
  • Abdolhamid Ghalambor 3
1 Assoc. Prof. of Environmental Health, Faculty of Public Health, Iran University of Medical Sciences,
2 Assoc. Prof. of Environmental Health, Faculty of Public Health, Jondishapour Ahwaz University of Medical Sciences
3 Former Grad. Student of Environmental Engineering
چکیده [English]

Lime stabilization is a chemical method used for wastewater sludge stabilization. It is capable of decreasing large quantities of pathogens and of preventing microbial degradation of sludge organic materials. The main objective of the present experimental research was to investigate stabilization of the sludge from west Ahwaz wastewater treatment plant by lime addition and to control if the microbial quality of this sludge conforms to the USEPA standards for sludge reuse and safe disposal. The study was carried out on a pilot scale in 5 stages over a period of 12 months (July 2005 to June 2006) at west Ahwaz wastewater treatment plant laboratory using raw sludge. For the purposes of this study, a 30-liter reactor was commissioned and loaded with sludge and appropriate quantities of hydrated lime were added based on the solid waste percent. The parameters used to determine stabilization efficiency were pH, Total Coliform, Fecal Coliform, and parasite eggs. The results showed that lime addition at a ratio of 265g Ca(OH)2/kg. ds was the optimum level for sludge stabilization in westAhwazwastewater treatment plant, which is acceptable from both economic and technical viewpoints. The method is capable of achieving class B but never satisfied class A of USEPA standards.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater sludge
  • Lime Stabilization of Sludge
  • Public Health Considerations
  • Western Ahwaz Wastewater Treatment Plant
- فرزادکیا، م.، و جمال, ا. (1381). امکان‌سنجی فنی روش آهک زنی تثبیت لجن فاضلاب تصفیه خانه سرکان. مجموعه مقالات ششمین همایش کشوری بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان.
2- فرزادکیا، م. (1383‌‌). اصول تصفیه و دفع لجن‌های فاضلاب، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان.
3- جمال، ا. (1381 ). تعیین میزان تثبیت لجن تصفیه‌خانه فاضلاب سرکان به روش آهک زنی در واحد آزمایشگاهی. پروژه کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران.
4- Gurjar, B. R. (2001). Sludge treatment and disposal,Oxford and IBH Publishing Co.,New Delhi.
5- Tchobanoglous, G., and Burton, F. (1991). Wastewater engineering, treatment disposal, and reuse, 3rd Ed., McGraw-Hill, Metcalf and Eddy, Inc,USA.
6- Lenores, C. (1995). Standard methods for the examination of water and wastewater, 19th Ed., APHA, AWWA,WPCF,USA.
7- USEPA. (1992). Environmental regulations technology: control of pathogen and vector attrition in sewage sludge, EPA/ 625/R-92-013.
8- USEPA. (1987). Design manual of dewatering wastewater sludge, EPA 625/10871014.
9- Vesilind, P. A.(1986). Sludge management and disposal, Lewis Pubisher,Chelsea,MI.