تصفیه فاضلاب حاوی آنیلین با استفاده از راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

در این تحقیق کارایی راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک یا MBBR در تصفیه فاضلاب مصنوعی حاوی آنیلین که در پساب صنایع شیمیایی، کارخانه‌های رنگ، لاستیک، تولید دارو، پلاستیک‌سازی و آفت‌کش‌ها یافت می‌شود، بررسی شده است. در MBBR ایده اصلی بر تطابق بهترین ابزار و قابلیتهای فرایند لجن فعال و فرایندهای بیوفیلتر و به‌کار گرفتن آنها به موازات هم و کنار نهادن معایب هر یک از آنها می‌باشد. در این تحقیق از راکتوری به حجم تقریبی 5 لیتر برای تصفیه آنیلین استفاده شد. برای بستر رشد میکروارگانسیم‌ها از سنگدانه‌های سبک لیکا با درصد پرشدگی 50 و 30 به عنوان محیط رشد بیوفیلم در راکتور استفاده گردید. میزان تصفیه‌پذیری این ترکیب در زمان ماندهای 8، 24، 48 و72 ساعت و COD‌های مختلف تعیین شد و بالاترین راندمان حذف در COD برابر 2000 میلی‌گرم بر لیتر به میزان 91 درصد، در زمان ماند 72 ساعت و با میزان پرشدگی 50 درصد به دست آمد. نتایج آزمایش طیف سنجی NMR نیز توانایی تجزیه بیولوژیکی راکتور را تأیید کرد. در ادامه، راندمان راکتور با کاهش حجم آکنه‌ها به 30 درصد و نحوه عملکرد سیستم در شرایط باردهی پیوسته بررسی شد. راندمان حذف شوک آلی وارده، کارایی بالای سیستم در این شرایط را اثبات کرد. نتایج سینتیک واکنش‌های بیولوژیکی نیز نشان از تبعیت راکتور از مدل مرتبه دوم گراو و مدل اصلاح شده استور-کینکانن داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Treatment of Wastewater Containing Aniline Using a Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Delnavaz 1
  • Bita Ayati 2
  • Hossein Ganjidoust 3
1 M.Sc. Student of Civil Eng. Dept., Tarbiat Modares University, Tehran
2 Assist. Prof. of Civil Eng. Dept., Tarbiat Modares University, Tehran
3 . Prof. of Civil Eng. Dept., Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

In this research, the capability of the moving bed biofilm reactor (MBBR) for the treatment of aniline wastewater has been investigated. This compound is found in effluents from chemical, dye, pigment, herbicide, pharmaceutical, plastic, and paint industries. The moving bed biofilm reactor was developed to adopt the best features of the activated sludge process as well as those of the biofilter processes. In this study, a cylindrical moving bed biofilm reactor with an approximate capacity of 5 liters was used. The effects of LECA (Light Expanded Clay Aggregate) filling ratio and retention times (RT) of 8, 24, 48, and 72 hr were investigated on removal efficiency for different influent COD values. The best removal efficiency of 91% was obtained for a COD level of 2000 mg/L after 72 hour. Other experiments were conducted to evaluate the removal efficiency of the reactor under a decreased carrier volume of 30% and under continuous loading. NMR test results confirmed the capability of the reactor in the biodegradation of aniline. The capability of the reactor was also evaluated by feeding an organic shock that resulted in satisfactory performance of MBBR. The results showed that Grau and Stover-Kincannon were the best models to describe the biological kinetic data in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LECA
  • aniline
  • Biofilm
  • Organic Shock
  • NMR
  • Biological Model
1- Datta, S., Bhattacharya, P. K., and Verma, N. (2003). “Removal of aniline from aqueous solution in a mixed flow reactor using emulsion liquid membrane.” J. Membrane Science, 226(1-2),185-201.
2- Qi, X. H., Zhuang, Y. Y., Yuan, Y. C., and Gu, W. X. (2002). “Decomposition of aniline in supercritical water.” J. Hazardous Materials, 90(14), 51-62.
3- O'Neill, F. J., Bromley-Challenork, K. C. A., Greenwood, R. J., and Knapp, J. S. (2000). “Bacterial growth on aniline: implication for the bio treatment of industrial wastewater.” J. Water Research, 34(18), 4397-4409.
4- Devulapalli, R., and Jones, F. (1999). “Separation of aniline from aqueous solutions using emulsion liquid membranes.” J. Hazardous Materials, 70(3), 157-170.
5- Chen, S., Sun, D., and Chung, J. S. (2007). “Treatment of pesticide wastewater by moving-bed biofilm reactor combined with Fenton-coagulation pretreatment.” J. Hazardous Materials, 144(1-2), 577-584.
6- Hosseini, S. H., and Borghei, S. M. (2005). “The treatment of phenolic wastewater using a moving bed bio-reactor.” J. Process Biochemistry, 40( 3-4), 1027-1031.
7- Rusten, B., Eikebrokk, B., Ulgenes, Y., and Lygren, E. (2006). “Design and operations of the Kaldnes moving bed biofilm reactors.” J. Aquacultural Engineering, 34(3), 322-331.
8- Jahren, S. J., Rintala, J. A., and Odegaard, H. (2002). “Aerobic moving bed biofilm reactor treating thermomechanical pulping whitewater under thermophilic conditions.” J. Water Research, 36(4), 1067-1075.
9- Broch-Due, A., Andersen, R., and Opheim, B. (1997). “Treatment of integrated newsprint mill wastewater in moving bed biofilm reactors.” J. Water Science and Technology, 35(2-3), 173-180.
10- Andreottola, G., Foladori, P., and Ragazzi, M. (2002). “Dairy wastewater treatment in a moving bed biofilm reactor.” J. Water Science and Technology, 45(2), 321-328.
11- Grabas, M. (2000). “Organic matter removal from meat processing wastewater using moving bed biofilm reactors.” J. Environment Protection Engineering, 26(1), 55-62.
12- Johnson, C. H., Page, M. W., and Blaha, L. (2000). “Full scale moving bed biofilm reactor results from refinery and slaughter house treatment facilities.” J. Water Science and Technology, 41(4-5), 401- 407.
13- Wang, L., Barrington, S., and Kim, J. (2007). “Biodegradation of pentyl amine and aniline from petrochemical wastewater.” J. Environmental Management, 83, 191-197.
14- Gheewala, S. H., and Annachhatre, A. P. (1997). “Biodegradation of aniline.” J. Water Science and Technology, 36(10), 53-63.
15- Datta, S., Bhattacharya, P. K., and Verma, N. (2003). “Removal of aniline from aqueous solution in a mixed flow reactor using emulsion liquid membrane.” J. of Membrane Science, 226 (1-2), 185-201.
16- Devulapalli, R., and Jones, F. (1999). “Separation of aniline from aqueous solutions using emulsion liquid membranes.” J. of Hazardous Materials, 70 (3), 157-170.
17- Brillas, E., and Casado, J. (2002). “Aniline degradation by electro-fenton_ and peroxi-coagulation processes using a flow reactor for wastewater treatment.” J. Chemosphere, 47 (3), 241-248.
18- Qi, X. H., Zhuang, Y. Y., Yuan, Y. C., and Gu, W. X. (2002). “Decomposition of aniline in supercritical water.” J. of Hazardous Materials, 90 (14),51-62.
19- Odegaard, H. (2006). “Innovations in wastewater treatment: the moving bed biofilm process.” J. Water Science and Technology, 53(9), 17-33.
20- محمدی تهرانی، ف. (1377). راهنمای جامع لیکا. دانه رس منبسط شونده و فراورده‌های آن، چاپ اول، انتشارات دفتر فنی لیکا، تهران.
21- American Society for Testing and Materials. (1992). “ASTM C29: Standard Test Method for Unit Weight and Voids in Aggregate.” 04,02.
22- اکن فلدر، و. (1380). تصفیه فاضلاب‌های صنعتی، جلد اول، ترجمه: ترکیان، ا.، انتشارات شرکت شهرک‌های صنعتی تهران.
23- رنلدز، ت. (1379). واحدهای عملیاتی و فرایندی در مهندسی محیط زیست، ترجمه: ترکیان، ا.، انتشارات شرکت شهرک‌های صنعتی تهران.
24- Eaton, A. D., Clesceri, L., and Greenbery, A. E., eds. (1998). Standard methods for the examination of water and wastewater, 19th Ed., APHA, AWWA, WEF,Washigton,D.C.
25- Grau, P., Dohanyas, M., and Chudoba, J. (1975) “Kinetic of multhicomponent substrate removal by activated sludge.” J. Water Research, 9, 637-642.
26- Kincannon, D. F., and Stover, E. L. (1982). “Design methodology for fixed film reactor-RBC's and biological towers.” J. Civil Eng. for Practicing and Design Eng., 2, 107-124.