دوره و شماره: دوره 31، شماره 5 - شماره پیاپی 129، آذر و دی 1399، صفحه 1-195 

مقاله پژوهشی

تخمین پارامترهای کیفیت آب رودخانه سفیدرود با استفاده از مدل‌های ANFIS، GEP و LS-SVM

صفحه 1-10

10.22093/wwj.2020.187271.2873

آرش ادیب؛ هیوا فرج پناه؛ محمد محمودیان شوشتری؛ ایمان احمدیان‌فر