سنتز و شناسایی جاذب نوین بر پایه سیلیکای مزوپور رشته‌ای (KCC-1) برای حذف فلز سنگین از محلول آبی با رهیافت جذب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه شیمی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار، گروه شیمی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی شیمی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

آلودگی فلزات سمّی در منابع آبی یک نگرانی بزرگ محیط‌زیستی‌ در سرتاسر دنیاست. در این میان، کادمیوم به‌عنوان یکی از سمّی‌ترین فلزات سنگین قلمداد می‌شود زیرا آن نه تنها تهدیدی برای گیاهان، بلکه تهدیدی برای انسانهاست. ازاین‌رو، توسعه روش‌های جدید برای حذف فلز کادیوم اهمیت زیادی برای پژوهشگران دارد. این پژوهش را می‌توان به‌طور کلی به سه بخش تقسیم کرد: 1) سنتز و شناسایی مزوپور سیلیکای رشته‌ای KCC-1، 2) اصلاح سطح و شناسایی KCC-1 عامل‌دارشده با گروه‌های تری‌آمین (TA-KCC-1، 3) بررسی عملکرد TA-KCC1- به‌عنوان جاذب با هدف حذف فلز کادمیوم (Cd) از محیط آبی به‌روش جذب. مواد سنتزشده با آنالیزهای FTIR، FESEM و ایزوترم جذب واجذب نیتروژن شناسایی و بررسی شدند. به‌منظور بررسی ویژگی‌های جذبی و تعیین بهترین ظرفیت جذب برای جاذب TA-KCC-1 شرایط جذبی مانند pH، مقدار جاذب، غلظت اولیه آلاینده، و زمان بررسی و بهینه شد. سپس، به‌منظور بررسی و پیش‌بینی ویژگی‌های جذبی و مکانیزم جذب این آلاینده توسط جاذب TA-KCC-1 ستز شده، از مدل‌های غیرخطی سینتیکی و ایزوترمی مختلف استفاده شد. پارامترهای تئوری به‌دست آمده از داده‌های تجربی نشان دادند که جذب کاتیون Cd(II)، توسط TA-KCC1- از مدل سینتیکی شبه‌درجه دوم و مدل ایزوترمی لانگمیر پیروی می‌کند. در شرایط بهینه زمان= 300 دقیقه، دما = 298 درجه کلوین، مقدار جاذب = 5 میلی‌گرم، pH=7 بیشینه ظرفیت جذب 378 میلی‌گرم بر گرم به‌دست آمد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که جاذب نوین گزارش شده در این کار پژوهشی دارای پتانسیل بالایی به‌منظور حذف آلاینده فلز سمّی Cd(II) از محیط‌های آبی است. همچنین، زیست تخریب‌پذیری، طراحی‌پذیری، و ظرفیت جذب بالای این جاذب می‌تواند نویدی برای کارهای پژوهشی مشابه آینده در زمینه حذف دیگر آلاینده‌ها از محیط‌های آبی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of Novel Adsorbent Based on Mesoporous Fibrous Silica (KCC-1) for Removal of Heavy Metal from Aqueous Solution via Adsorption Approach

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zarei 1
  • Azam Marjani 2
  • Ali Hassani Joshaghani 3
1 PhD Student of Chemistry, Dept. of Chemistry, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Assoc. Prof., Dept. of Chemistry, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Assist. Prof., Dept. of Chemical Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

Heavy metal pollution in water sources is a great environmental issue worldwide. In this line, Cd(II) is considered to be one of the top toxic heavy metals because it is a threat not only to plants, but also to humans. Accordingly, development of new strategies for removal of Cd(II) is of great importance for scientists. This study could be divided into three overall sections: 1) synthesis and characterization of fibrous mesoporous silica KCC-1, 2) surface modification and characterization of triamine-functionalized KCC-1 (TA-KCC-1), 3) investigation of the applicability of TA-KCC-1 as an adsorbent for the removal of Cd(II) from aqueous solution via adsorption method. Synthesized materials were analyzed and investigated by FTIR, FESEM, and N2 adsorption-desorption isotherms. In order to investigate adsorption features and determine the better adsorption capacity for TA-KCC-1, adsorption conditions such as pH, adsorbent dosage, initial concentration of pollutants, and contact time were monitored and optimized. Then, to investigate and predict the adsorption properties and adsorption mechanism of Cd(II) by synthesized TA-KCC-1, various nonlinear kinetic and isotherm models were used. Theoretical parameters obtained from experimental data revealed that the adoption of Cd(II) cations by TA-KCC-1 follows the Langmuir isotherm model with the maximum adsorption capacity of 378 mg g–1 under optimum conditions (pH=7.0; adsorbent dosage=5.0 mg; time=300 min; temperature=298 K). The results of this study showed that the novel adsorbent reported in this study possesses the high potential for adsorptive removal of Cd(II) from aqueous solution. Also, biodegradability, designability, and high adsorption capacity of this adsorbent may be promising for similar research in the field of adsorption pollutants in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fibrous Silica KCC-1
  • Surface Modification
  • Adsorption of Toxic Metals
  • Langmuir Isotherm
Ain, Q. U., Zhang, H., Yaseen, M., Rasheed, U., Liu, K., Subhan, S., et al. 2020. Facile fabrication of hydroxyapatite-magnetite-bentonite composite for efficient adsorption of Pb (II), Cd (II), and crystal violet from aqueous solution. Journal of Cleaner Production,247, 119088.
Alizadeh, B., Delnavaz, M. & Shakeri, A. 2018. Removal of Cd (ӀӀ) and phenol using novel cross-linked magnetic EDTA/chitosan/TiO2 nanocomposite. Carbohydrate Polymers,181, 675-683.
Anbia, M., Kargosha, K. & Khoshbooei, S. 2015. Heavy metal ions removal from aqueous media by modified magnetic mesoporous silica MCM-48. Chemical Engineering Research and Design,93, 779-788.
Bayal, N., Singh, B., Singh, R. & Polshettiwar, V. 2016. Size and fiber density controlled synthesis of fibrous nanosilica spheres (KCC-1). Scientific Reports,6, 24888.
Bao, S., Yang, W., Wang, Y., Yu, Y. & Sun, Y. 2020. One-pot synthesis of magnetic graphene oxide composites as an efficient and recoverable adsorbent for Cd (II) and Pb (II) removal from aqueous solution. Journal of Hazardous Materials,381, 120914.
Bolisetty, S., Peydayesh, M. & Mezzenga, R. 2019. Sustainable technologies for water purification from heavy metals: review and analysis. Chemical Society Reviews,48(2), 463-487.
Cashin, V. B., Eldridge, D. S., Yu, A. & Zhao, D. 2018. Surface functionalization and manipulation of mesoporous silica adsorbents for improved removal of pollutants: a review. Environmental Science: Water Research and Technology,4(2), 110-128.
Da'na, E. 2017. Adsorption of heavy metals on functionalized-mesoporous silica: a review. Microporous and Mesoporous Materials,247, 145-157.   
Dev, V. V., Baburaj, G., Antony, S., Arun, V. & Krishnan, K. A. 2020. Zwitterion-chitosan bed for the simultaneous immobilization of Zn (II), Cd (II), Pb (II) and Cu (II) from multi-metal aqueous systems. Journal of Cleaner Production,255, 120309.
Dinari, M., Soltani, R. & Mohammadnezhad, G. 2017. Kinetics and thermodynamic study on novel modified–mesoporous silica MCM-41/polymer matrix nanocomposites: effective adsorbents for trace CrVI removal. Journal of Chemical and Engineering Data,62(8), 2316-2329.
Fu, F. & Wang, Q. 2011. Removal of heavy metal ions from wastewaters: a review. Journal of Environmental Management,92(3), 407-418.
Heidari, A., Younesi, H. & Mehraban, Z. 2009. Removal of Ni (II), Cd (II), and Pb (II) from a ternary aqueous solution by amino functionalized mesoporous and nano mesoporous silica. Chemical Engineering Journal,153(1-3), 70-79.
Karthik, R. & Meenakshi, S. 2015. Removal of Pb (II) and Cd (II) ions from aqueous solution using polyaniline grafted chitosan. Chemical Engineering Journal,263, 168-177.
Kataria, N. & Garg, V. K. 2018. Green synthesis of Fe3O4 nanoparticles loaded sawdust carbon for cadmium (II) removal from water: regeneration and mechanism. Chemosphere,208, 818-828.
 Khan, Z. H., Gao, M., Qiu, W. & Song, Z. 2020. Properties and adsorption mechanism of magnetic biochar modified with molybdenum disulfide for cadmium in aqueous solution. Chemosphere, 126995.
Khin, M. M., Nair, A. S., Babu, V. J., Murugan, R. & Ramakrishna, S. 2012. A review on nanomaterials for environmental remediation. Energy and Environmental Science, 5(8), 8075-8109.
 Leyva‐Ramos, R., Fuentes‐Rubio, L., Guerrero‐Coronado, R. M. & Mendoza‐Barron, J. 1995. Adsorption of trivalent chromium from aqueous solutions onto activated carbon. Journal of Chemical Technology and Biotechnology,62(1), 64-67.
Mance, G., 2012. Pollution threat of heavy metals in aquatic environments. Elsevier Science Publishers LTD, England.
Mohan, D., Singh, K. P. & Singh, V. K. 2006. Trivalent chromium removal from wastewater using low cost activated carbon derived from agricultural waste material and activated carbon fabric cloth. Journal of Hazardous Materials,135(1-3), 280-295.
Mureseanu, M., Reiss, A., Stefanescu, I., David, E., Parvulescu, V., Renard, G. et al. 2008. Modified SBA-15 mesoporous silica for heavy metal ions remediation. Chemosphere,73(9), 1499-1504.
 Naushad, M., Alqadami, A. A. & Ahamad, T. 2020. Removal of Cd (II) ion from aqueous environment using triaminotriethoxysilane grafted oxidized activated carbon synthesized via activation and subsequent silanization. Environmental Technology and Innovation,18, 100686.
Polshettiwar, V., Cha, D., Zhang, X. & Basset, J. M. 2010. High‐surface‐area silica nanospheres (KCC1) with a fibrous morphology. Angewandte Chemie International Edition,49(50), 9652-9656.
Prabhavathi, G., Karunanithy, M., Ayeshamariam, A., Sekar, N., Rafi, K. M., Nivetha, P. P., et al. 2019. Removal of heavy metals from waste water treatment using composite nanomaterials–a review. Journal of Nanoscience Nanoengineering and Applications,9(1), 27-44.
Shafiof, M. S. & Nezamzadeh-Ejhieh, A. 2020. A comprehensive study on the removal of Cd (II) from aqueous solution on a novel pentetic acid-clinoptilolite nanoparticles adsorbent: experimental design, kinetic and thermodynamic aspects. Solid State Sciences, 99, 106071.
Shirzadeh, M., Sepehr, E., Rasouli Sadaghiani, M. H. & Ahmadi, F. 2020. Effect of pH, Initial concentration, background electrolyte, and Ionic strength on cadmium adsorption by TiO2 and γ-Al2O3 nanoparticles. Pollution, 6(2), 223-235.
Soltani, R., Marjani, A. & Shirazian, S. 2019a. Facile one-pot synthesis of thiol-functionalized mesoporous silica submicrospheres for Tl (I) adsorption: isotherm, kinetic and thermodynamic studies. Journal of Hazardous Materials,371, 146-155.
Soltani, R., Marjani, A. & Shirazian, S. 2019b. Shell-in-shell monodispersed triamine-functionalized SiO2 hollow microspheres with micro-mesostructured shells for highly efficient removal of heavy metals from aqueous solutions. Journal of Environmental Chemical Engineering, 7(1), 102832.
Tang, Y., Liang, S., Wang, J., Yu, S. & Wang, Y. 2013. Amino-functionalized core-shell magnetic mesoporous composite microspheres for Pb (II) and Cd (II) removal. Journal of Environmental Sciences,25(4), 830-837.
Thakur, A. K., Nisola, G. M., Limjuco, L. A., Parohinog, K. J., Torrejos, R. E. C., Shahi, V. K., et al. 2017. Polyethylenimine-modified mesoporous silica adsorbent for simultaneous removal of Cd (II) and Ni (II) from aqueous solution. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 49, 133-144.
Wang, K., Gu, J. & Yin, N. 2017. Efficient removal of Pb (II) and Cd (II) using NH2-functionalized Zr-MOFs via rapid microwave-promoted synthesis. Industrial and Engineering Chemistry Research,56(7), 1880-1887. 
Wu, D., Wang, Y., Li, Y., Wei, Q., Hu, L., Yan, T., et al. 2019. Phosphorylated chitosan/CoFe2O4 composite for the efficient removal of Pb (II) and Cd (II) from aqueous solution: adsorption performance and mechanism studies. Journal of Molecular Liquids,277, 181-188.
Wu, S. H., Mou, C. Y. & Lin, H. P. 2013. Synthesis of mesoporous silica nanoparticles. Chemical Society Reviews,42(9), 3862-3875.
Yang, Z., Chen, X., Li, S., Ma, W., Li, Y., He, Z., et al. 2020. Effective removal of Cd (II) from aqueous solution based on multifunctional nanoporous silicon derived from solar kerf loss waste. Journal of Hazardous Materials,385, 121522.
Zarei, F., Marjani, A. & Joshaghani, A. H., 2019. Triamino-anchored KCC-1: a novel and promising adsorbent for fast and highly effective aqueous CrVI removal. Journal of Environmental Chemical Engineering,7(5), 103309.
Zhang, H., Dang, Q., Liu, C., Yu, D., Wang, Y. & Pu, X., 2019. Fabrication of methyl acrylate and tetraethylenepentamine grafted magnetic chitosan microparticles for capture of Cd (II) from aqueous solutions. Journal of Hazardous Materials,366, 346-357.
 Zhou, F., Feng, X., Yu, J. & Jiang, X. 2018. High performance of 3D porous graphene/lignin/sodium alginate composite for adsorption of Cd (II) and Pb (II). Environmental Science and Pollution Research,25(16), 15651-15661.