حذف رنگ‌زای متیلن‌بلو با استفاده از الیاف کربن فعال بر پایه اکریلیک با کارایی بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

امروزه تصفیه پساب‌ها برای حذف آلودگی‌های آلی و غیرآلی بسیار حائز اهمیت است. از میان آلاینده‌های آلی، رنگ‌ها تأثیر زیادی بر آلودگی محیط‌زیست دارند. جذب فیزیکی به‌کمک کربن‌های فعال در حذف آلاینده‌ها و فرایند تصفیه فاضلاب‌ها بسیار مفید است. در این پژوهش الیاف کربن فعال با خواص مکانیکی و جذبی بالا از طریق پایدارسازی و فعال‌سازی شیمیایی الیاف اکریلیک تولید شد. جاذب تولیدی با استفاده از آزمون جذب و واجذب نیتروژن، طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز و اندازه‌گیری جذب ید و خواص مکانیکی مشخصه‌سازی شد. توانایی الیاف کربن فعال تولیدی در جذب رنگ‌زای متیلن‌بلو از محلول آبی به‌طور کامل بررسی شد و تجزیه‌و‌تحلیل جذب با هدف تعیین تأثیر برخی از پارامترها، از جمله pH محلول و غلظت اولیه رنگ‌زا انجام شد. نتایج، نشان‌دهنده حذف سریع و نسبتاً کامل (حدود 95 درصد) رنگ متیلن‌بلو در 12=pH و غلظت اولیه 100 میلی‌گرم در لیتر بود. در بررسی ایزوترم جذب رنگ‌زای متیلن‌بلو، مدل لانگمیر با بیشترین مقدار ضریب تعیین در مقایسه با مدل‌های دیگر به‌نحو مطلوبی فرایند جذب را توصیف کرد. بر این اساس مکانیسم جذب متیلن‌بلو بر الیاف کربن فعال، تک‌لایه و هموژن بود و بیشینه ظرفیت جذب تک‌لایه معادل 83/324 میلی‌‌گرم بر گرم بود. همچنین در این پژوهش داده‌های سینتیکی با استفاده از مدل‌های شبه‌مرتبه اول و شبه‌مرتبه دوم در غلظت‌های مختلف به‌دست آمد. پارامترهای ترمودینامیکی جذب نیز محاسبه و نتایج ماهیت خود به خودی بودن فرایند جذب را نشان دادند. با توجه به نتایج حاصل شده، خواص مکانیکی و ظرفیت جذب الیاف کربن فعال ساخته شده در این پژوهش در مقایسه با سایر جاذب‌ها خواص نسبتاً بهتری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of Methylene Blue Dye Using High Performance Acrylic-Based Activated Carbon Fibers

نویسندگان [English]

  • Amir Rabbi 1
  • Fatemeh Dadashian 2
  • Mansooreh Soleimani 3
1 PhD, Dept. of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
2 Assoc. Prof., Dept. of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
3 Assoc. Prof., Dept. of Chemical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, wastewater treatment is important for eliminating organic and inorganic contaminants. Among organic pollutants, colors have a great impact on environmental pollution. Physical adsorption by activated carbons is very useful in removing pollutants and wastewater treatment. In this study, an activated carbon fiber with high mechanical properties and adsorption capacity was prepared through thermal stabilization and chemical activation of acrylic fibers. Nitrogen adsorption/desorption analysis, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and measurement of mechanical properties and iodine number were used to investigate different characteristics of the obtained adsorbent. The potential of these new adsorbents for removal of methylene blue (MB) from aqueous solution was investigated in the batch experiments and the influence of main operating parameters, including pH, and the initial dye concentration was studied. Rapid and relatively complete removal (about 95%) of MB dye was achieved at the pH of 12 and initial dye concentration of 100 mg/L. Moreover, it was revealed that the experimental data could be expressed well by the Langmuir and pseudo-second-order model, such that the maximum amount of monolayer adsorption was about 324.83 mg/g. The thermodynamic parameters indicated the spontaneous nature of the adsorption process. According to all results, the mechanical properties and adsorption capacity of the fabricated activated carbon fibers in comparison with other adsorbents exhibit relatively better properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption
  • Activated Carbon Fibers
  • Methylene Blue
  • Isotherm
  • Kinetics
Aljeboree, A. M., Alshirifi, A. N. & Alkaim, A. F. 2017. Kinetics and equilibrium study for the adsorption of textile dyes on coconut shell activated carbon. Arabian Journal of Chemistry, 10, S3381-S3393.
Avelar, F. F., Bianchi, M. L., Gonçalves, M. & da Mota, E. G. 2010. The use of piassava fibers (Attalea funifera) in the preparation of activated carbon. Bioresource Technology, 101(12), 4639-4645.
Bonilla-Petriciolet, A., Mendoza-Castillo, D. I. & Reynel-Ávila, H. E. 2017. Adsorption Processes for Water Treatment and Purification, 1st ed., Adsorption Processes for Water Treatment and Purification. Springer International Publishing, Cham, Switzerland.
Bruzzoniti, M. C., Appendini, M., Onida, B., Castiglioni, M., Del Bubba, M., Vanzetti, L., et al. 2018. Regenerable, innovative porous silicon-based polymer-derived ceramics for removal of methylene blue and rhodamine B from textile and environmental waters. Environmental Science and Pollution Research, 25(11), 10619-10629.
Carrott, P. J. M., Carrott, M. R. & Correia, P. F. M. M. 2018. Evolution of porosity of activated carbon fibres prepared from pre-oxidized acrylic fibres. Microporous and Mesoporous Materials, 264, 176-180.
Chen, J. Y. 2017. Activated Carbon Fiber and Textiles, 1st ed., Woodhead Publishing. Elsevier.
Cherifi, H., Fatiha, B. & Salah, H. 2013. Kinetic studies on the adsorption of methylene blue onto vegetal fiber activated carbons. Applied Surface Science, 282, 52-59.
Chiu, K. L. & Ng, D. H. L. 2012. Synthesis and characterization of cotton-made activated carbon fiber and its adsorption of methylene blue in water treatment. Biomass and Bioenergy, 46, 102-110.
Dos Santos, K. J. L., Dos Santos, G. E., D. S., De Sá, Í. M. G. L., De Carvalho, S. H. V., Soletti, J. I., Meili, L. et al. 2019. Syagrus oleracea–activated carbon prepared by vacuum pyrolysis for methylene blue adsorption. Environmental Science and Pollution Research, 26(16), 16470-16481.
Duan, X., Srinivasakannan, C., Wang, X., Wang, F. & Liu, X. 2017. Synthesis of activated carbon fibers from cotton by microwave induced H3PO4 activation. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 70, 374-381.
Ekrami, E., Dadashian, F. & Arami, M. 2016. Adsorption of methylene blue by waste cotton activated carbon: equilibrium, kinetics, and thermodynamic studies. Desalination and Water Treatment, 57(15), 7098-7108.
Fernández, C., Larrechi, M. S. & Callao, M. P. 2010. An analytical overview of processes for removing organic dyes from wastewater effluents. TrAC - Trends in Analytical Chemistry, 29(10), 1202-1211.
Foo, K. Y. & Hameed, B. H. 2010. An overview of dye removal via activated carbon adsorption process. Desalination and Water Treatment, 19(1-3), 255-274.
Hassani, A., Eghbali, P. & Metin, Ö. 2018. Sonocatalytic removal of methylene blue from water solution by cobalt ferrite/mesoporous graphitic carbon nitride (CoFe2O4/mpg-C3N4) nanocomposites: response surface methodology approach. Environmental Science and Pollution Research, 25(32), 32140-32155.
Hu, S. C., Chen, Y. C., Lin, X. Z., Shiue, A., Huang, P. H., Chen, Y. C. et al. 2018. Characterization and adsorption capacity of potassium permanganate used to modify activated carbon filter media for indoor formaldehyde removal. Environmental Science and Pollution Research, 25(28), 28525-28545.
Jiang, J., Yao, X., Xu, C., Su, Y., Zhou, L. & Deng, C. 2017. Influence of electrochemical oxidation of carbon fiber on the mechanical properties of carbon fiber/graphene oxide/epoxy composites. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 95, 248-256.
Largitte, L. & Pasquier, R. 2016. A review of the kinetics adsorption models and their application to the adsorption of lead by an activated carbon. Chemical Engineering Research and Design, 109, 495-504.
Lei, S., Miyamoto, J. I., Kanoh, H., Nakahigashi, Y. & Kaneko, K. 2006. Enhancement of the methylene blue adsorption rate for ultramicroporous carbon fiber by addition of mesopores. Carbon, 44(10), 1884-1890.
Mehrabi, N., Soleimani, M., Yeganeh, M. M. & Sharififard, H. 2015. Parameter optimization for nitrate removal from water using activated carbon and composite of activated carbon and Fe2O3 nanoparticles. RSC Advances, 5(64), 51470-51482.
Meng, F., Song, M., Wei, Y. & Wang, Y. 2019. The contribution of oxygen-containing functional groups to the gas-phase adsorption of volatile organic compounds with different polarities onto lignin-derived activated carbon fibers. Environmental Science and Pollution Research, 26(7), 7195-7204.
Mianowski, A., Owczarek, M. & Marecka, A. 2007. Surface area of activated carbon determined by the iodine adsorption number. Energy Sources, Part A, 29(9), 839-850.
Rabbi, A. & Dadashian, F. 2019. Simultaneous improvement in tensile strength and adsorption capacity of activated carbon fibers during stabilization and activation of acrylic fibers. Diamond and Related Materials, 95, 174-184.
Senthilkumaar, S., Varadarajan, P. R., Porkodi, K. & Subbhuraam, C. V. 2005. Adsorption of methylene blue onto jute fiber carbon: kinetics and equilibrium studies. Journal of Colloid and Interface Science, 284(1), 78-82.
Sharma, S., Hasan, A., Kumar, N. & Pandey, L. M. 2018. Removal of methylene blue dye from aqueous solution using immobilized Agrobacterium fabrum biomass along with iron oxide nanoparticles as biosorbent. Environmental Science and Pollution Research, 25(22), 21605-21615.
Spagnoli, A. A., Giannakoudakis, D. A. & Bashkova, S. 2017. Adsorption of methylene blue on cashew nut shell based carbons activated with zinc chloride: the role of surface and structural parameters. Journal of Molecular Liquids, 229, 465-471.
Tan, I. A. W., Ahmad, A. L. &  Hameed, B. H. 2008. Enhancement of basic dye adsorption uptake from aqueous solutions using chemically modified oil palm shell activated carbon. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 318(1-3), 88-96.
Tan, I. A. W., Hameed, B. H. & Ahmad, A. L. 2007. Equilibrium and kinetic studies on basic dye adsorption by oil palm fibre activated carbon. Chemical Engineering Journal, 127(1-3), 111-119.
Vadivelan, V. & Kumar, K., V. 2005. Equilibrium, kinetics, mechanism, and process design for the sorption of methylene blue onto rice husk. Journal of Colloid and Interface Science, 286(1), 90-100.
Wei, X. Q., Li, Q. H., Li, H. C., Li, H. J. & Chen, S. X. 2015. The use of ZnCl2 activation to prepare low-cost porous carbons coated on glass fibers using mixtures of novolac, polyethylene glycol and furfural as carbon precursors. Xinxing Tan Cailiao/New Carbon Materials, 30(6), 579-586.
Yagub, M. T., Sen, T. K., Afroze, S. & Ang, H. M. 2014. Dye and its removal from aqueous solution by adsorption: a review. Advances in Colloid and Interface Science, 209, 172-184.
Yang, Z. Y. 2008. Kinetics and mechanism of the adsorption of methylene blue onto ACFs. Journal of China University of Mining and Technology, 18(3), 437-440.