دوره و شماره: دوره 31، شماره 4 - شماره پیاپی 128، مهر و آبان 1399، صفحه 1-201 

مقاله پژوهشی

حذف آلاینده متیلن بلو از پساب با استفاده از نانو کامپوزیتZnFe2O4-ZnO-perlite در راکتور ناپیوسته (Batch)

صفحه 114-126

10.22093/wwj.2020.188320.2878

راحله بیات؛ پیروز درخشی؛ رحمت الله رحیمی؛ علی اکبر سیف کردی؛ محبوبه ربانی