دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 125، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-125 

یاداشت‌ فنی

مکان‌یابی خطوط بزرگ انتقال آب با استفاده از نرم‌افزار Arc-GIS

صفحه 111-117

10.22093/wwj.2018.100955.2506

محمد عطاری؛ عباس خاشعی سیوکی؛ سعید اصغرزاده منظری؛ معصومه مجرد