مکان‌یابی خطوط بزرگ انتقال آب با استفاده از نرم‌افزار Arc-GIS

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آب و سازه‌های هیدرولیکی، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 کارشناس ارشد پدافند غیرعامل، گروه مدیریت بحران، دانشکده آمایش و پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مهندسی آب، گروه کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

خطوط بزرگ انتقال آب، خطوط لوله‌ای هستند که آب را از چاه، منابع سطحی نظیر رودخانه‌ها و یا از محل سدها برداشته و به گره‌های نیاز شرب، صنعت یا کشاورزی منتقل می‌کنند. به‌دلیل کمبود شدید منابع آب به‌‌ویژه در بخش‌های شرقی و مرکزی کشور، طی سال‌های اخیر طرح‌هایی برای انتقال آب بین حوضه‌ای مطرح شده است. این امر سبب ایجاد تنش‌های اجتماعی زیادی در مناطق اجرای طرح شده و همچنین باعث بروز اعمال خرابکارانه در مسیر خط انتقال و تأسیسات وابسته شده است. در نتیجه، مکان‌یابی خط انتقال از منظر پدافند غیرعامل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این پژوهش به معرفی روش مکان‌یابی خطوط بزرگ انتقال با در نظر گرفتن شاخص‌های حریم، دسترسی، نظامی، اقتصادی، جمعیتی، زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی و اقلیم و هیدرولوژی پرداخته شد. هر کدام از شاخص‌ها به چندین زیرشاخص طبقه‌بندی شد. بر این اساس کلیه زیرشاخص‌ها در نرم‌افزار Arc-GIS کمّی‌سازی شدند. سپس با برهم نهی لایه‌های فوق، منطقه طرح لکه‌گذاری شده و نقاط با خطر بالا مشخص شدند. در نهایت با ترسیم نقشه پهنه‌بندی، منطقه امن برای مسیر خط انتقال از بین خطوط پیشنهادی مشخص شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Locating Large Water Pipelines Using Arc-GIS Software

نویسندگان [English]

  • Mohammad Attari 1
  • Abbas Khashei Siuki 2
  • Saeed Asgharzadeh manzari 3
  • Masomeh Mojarad 4
1 PhD. Student, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashad, Mashad, Iran
2 Assoc. Prof., Department of Sciences and Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
3 MSc in Passive Defense, Department of Passive Defense, Faculty of Emergency Management, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
4 MSc in Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Urmia, Iran
چکیده [English]

Water Pipe Line are the lines that take water from different resources and transfer it to drinking needed nodes, industry or agriculture. Because of the intense shortage of water resources especially in the eastern and central reigns of our country, in the recent years some plans have been proposed for water transferring among basins. These projects not only have led to a lot of social conflict in the area that these project have been done but also causes some subversive acts along the pipe lines and dependent installation. So finding suitable location for pipe lines from the passive defense point of view will be very important. In this research a method for finding suitable location for great pipe lines according to different criteria such as privacy, access, military, economic, population, geology, geomorphology, climate and hydrology is introduced. Each criteria is classified to several subgroups. So all the subgroups are done quantification in software of Arc-GIS9.3. Then with super position of above layers, the planed area and high risk places are coloured and determinedon the map. The results shows that the route which has the best access and the least intersection with Faults, agricultural areas, rivers and gas pipe lines with 374 kilometers lengths are selected as the best options.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location
  • Water Conveyance Lines
  • Zoning of the area
  • Transfer of Water Between the Basins
Arkat, J., Zamani, S. & Parak, Q. 2014. Location-routing for emergency facilities considering destruction probabilities for communication paths in crises. Scientific and Research Crisis Management, 7, 95-106. (In Persian)
Bahrampoor, M. & Bemanian, M. R. 2012. Study on optimum location of disaster management sites, case study, region 3 of Tehran City. Scientific and Research Crisis Management, 1, 51-59. (In Persian)
Bakhshizadeh, M. 2012. Socioeconomic problems paused by water transfer between areas (Case Study: Paradise Water Transportation to Zayandehrood). National Conference on Inter Basin Water Transfer, Shahrkord, Iran. (In Persian)
Givechi, S. & Attar, M. A. 2012. Application of multiple criteria decision making models to site  selection for temporary housing after earhquake, case study: Shiraz, district 6. Scientific and Research Crisis Management, 2, 35-43. (In Persian)
Hendrix, W. G. & Buckley, D. J. 1992. Use of a geographic information system for selection of sites for land application of sewage waste. Journal of Soil and Water Conservation, 47, 271-275.
ISSUE115-1116. 2012. Technical code of passive defense for site selection of dam and water transfer lines. Tehran: Malek Ashtar University of Technology Publishing House, Tehran, Iran. (In Persian)
Mirasi, S., Rahnama, H. & Elyasi, M. 2013. Groundwater level drawdown and occurrence land subsidence phenomenon in Marvdasht Plian, Fars. International Conference on Enviromental Crisis and its Solution. Kish, Iran.
Opricovic, S. & Tzeng, G.-H. 2004. Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of Vikor and Topsis. European Journal of Operational Research, 156, 445-455.
Shakoorzadeh, S. & Moosavi, S. 2013. Locating urban walkways using AHP method. Case study: Maku City. The fifth Conference on Urban Planning and Management, Mashhad, Iran. (In Persian)
Yahaya, S., ILORI, C., Whanda, S. & Edicha, J. 2010. Landfill site selection for municipal solid waste management using geographic information system and multicriteria evaluation. American Journal of Scientific Research, 10, 34-49.