بررسی پتانسیل استفاده مجدد از پساب استخرهای شنا برای آبیاری فضای سبز، مطالعه موردی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌ کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، کرسی یونسکو در بازیافت آب، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی، تنش زیادی بر منابع آب ایران وارد کرده است. بررسی روند مصرف آب در سال‌های گذشته و پیش‌بینی‌های صورت گرفته از نیاز آبی در سال‌های آتی، چشم‌انداز نامطلوبی از عدم تناسب بین تقاضا و منابع آب کشور در آینده نزدیک ترسیم می‌کند. برنامه‌ریزی برای شناسایی و استفاده از منابع آبی نامتعارف، مانند استفاده مجدد از آب خاکستری و پساب، کمک شایانی به تعدیل کمبود آب خواهد نمود. در این پژوهش، فاضلاب تولیدی استخر‌های شنا به‌عنوان یکی از انواع فاضلاب شهری که از نظر فنی، اقتصادی و محیط‌زیستی از پتانسیل زیادی برای اجرای طرح استفاده مجدد پساب شهری برخوردار است، مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه موردی بر روی 10 استخر شنای عمومی در شهر تهران برای تعیین حجم و 7 استخر برای بررسی کیفی فاضلاب تولیدی در بخش‌های مختلف استخرهای شنا انجام شد. نتایج حاصل بیانگر آن است که آب دورریز در استخرها، فاضلابی با کیفیت و حجم زیاد است که پتانسیل خوبی برای استفاده مجدد دارد. به‌عنوان مثال میانگین COD نمونه‌های آزمایش شده  ppm 153 و  بیشترین مقدار آن ppm 246 بود که معادل بار آلی فاضلاب ضعیف شهری است. این پساب در بسیاری پارامترها منطبق بر استانداردهای آبیاری فضای سبز است و در برخی موارد مانند بار آلودگی آلی تعدادی از نمونه‌ها نیز اختلاف کمی با استانداردهای آبیاری فضای سبز دارد که با به‌کارگیری یک تصفیه ساده همچون فیلتراسیون عمقی و کربن فعال، این استانداردها را اقناع خواهد نمود. افزون بر این، به‌طور میانگین در هر مجموعه آبی روزانه 120 مترمکعب پساب تولید می‌شود که این عدد بیش از آب خاکستری تولیدی در یک مجتمع مسکونی 700 نفری است. استفاده مجدد از این پساب علاوه بر کاهش هزینه‌های انتقال و کاهش بار وارد بر تصفیه‌خانه‌های متمرکز، با تأمین آب مورد نیاز برای مصارف غیر شرب شهری مانند آبیاری فضای سبز منجر به کاهش فشار بر منابع آب کشور خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Potential of Swimming Pools Sullage Reuse for Landscape Irrigation, Case Study: Tehran city

نویسندگان [English]

  • Maryam Izadpanah 1
  • Mohammad Hosein Sarrafzadeh 2
1 Former Graduate Student of Chemical Engineering, UNESCO Chair on Water Reuse, School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assoc. Prof., Chair-holder of UNESCO Chair on Water Reuse, School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, excessive usage of surface and underground water resources has exerted great stress on Iran's water resources. A survey of water use trends in the past years and forecasts of water needs in the coming years, makes undesirable  perspective for the imbalance between water demand and resources in the near future. Planning for the exploration and use of unconventional water resources, such as gray water and sullage reuse, will greatly help to balance water shortage. In this research, sewage of swimming pools has been investigated because it is a type of urban sewage that has high technical, economic and environmental potential for implementation of urban sullage recycling project. A case study was carried out on 10 public swimming pools in Tehran to determine the volume and 7 pools for qualitative investigation on sewage of different parts of swimming pools. The results indicate that pools have a high quality and high volume wastewater that cause conceivable potential for recycling. For example, the average COD of the tested samples was 153 ppm and the maximum was 246 ppm, which is equivalent to organic load of weak urban wastewater. This wastewater also meets the standards of landscape irrigation in most of parameters, and in the other parameters such as organic load of some samples has a small variance from these standards, which could be met with a simple treatment unit like a depth filtration and an activated carbon. In addition, an average of 120 cubic meters of sullage per day is generated in each aquatic center complex, which is more than the production of gray water in a 700 people capacity residential complex. Reuse of this sullage, in addition to reducing transportation costs and load of centralized treatment plants, will reduce the pressure on water resources of our country by supplying water for non-potable purposes such as irrigation of landscaping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater
  • Swimming Pool
  • Bath
  • Water Recycling
  • Jacuzzi
  • Shower
  • Landscape
APHA. 2005. Standard methods for the examination of water and wastewater. In: Environmental, American Public Health Association, Washington, DC, USA.
Ardakanian, R. 2005. Overview of water management in Iran. Proceeding of an Iranian American Workshop, Water Conservation, Reuse, and Recycling. Washington, DC.153-172.
Badalians Qoli Kendi, G., Jamshidi, S., Abrishami, A. 2014. The effect of irrigation with treated municipal wastewater on the growth and yield of sunflower and soil characteristics. Water Recycling Journal, 2 (1),
27-40. (In Persian)
Barbot, E. & Moulin, P. 2008. Swimming pool water treatment by ultrafiltration-adsorption process. Journal of Membrane Science, 314, 50-57.
Behzadian, K., Kapelan, Z., Venkatesh, G., Brattebø, H., Sægrov, S., Rozos, E., et al. 2014. Urban water system metabolism assessment using WaterMet2 model. Procedia Engineering, 70, 113-122.
Behin Ab Zendeh Rood Research and Consulting Engineers. 2014. Baco Advanced Mixed Oxidants disinfection system, Isfahan, Iran, 1-24. (In Persian)
Chung, G., Lansey, K., Blowers, P., Brooks, P., Ela, W., Stewart, S. et al. 2008. A general water supply planning model: evaluation of decentralized treatment. Environmental Modelling and Software, 23, 893-905.
Glauner, T., Waldmann, P., Frimmel, F. H. & Zwiener, C. 2005. Swimming pool water - fractionation and genotoxicological characterization of organic constituents. Water Research, 39, 4494-4502.
Hazell, F., Nimmo, L. & Leaversuch, P. 2006. Bestpractice profile for public swimming pools maximising reclamation and reuse. Report by the Royal Life Saving Society, Perth, Western Austalia.
Izadpanah, M. & Sarrafzadeh, M. H. 2014. A survay on swimming pool water reuse. 2nd National Confrence of Water Reuse, Tehran, Iran. (In Persian)
Reißmann, F. G., Schulze, E. & Albrecht, V. 2005. Application of a combined UF/RO system for the reuse of filter backwash water from treated swimming pool water. Desalination, 178, 41-49.
Rezaee, M. & Sarrafzadeh, M. H. 2017. Challenges and opportunities for wastewater reuse in municipal consumptions: a case study in Tehran metropolis. Iran-Water Resources Research, 12, 36-39. (In Persian)