جداسازی رنگ‌زای راکتیو قرمز 120 از محلول آبی توسط غشاهای نانوکامپوزیتیNiFe2O4-SiO2/ PVDF

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 دانشیار، آزمایشگاه تحقیقاتی غشا، دانشکده فنی کاسپین، پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تخلیه پساب‌های حاوی رنگ‌زاها از سوی صنایع مصرف‌کننده رنگ‌زاها، صدمات جبران‌ناپذیری را به محیط‌زیست و انسان وارد می‌کند. امروزه استفاده از فناوری جداسازی غشایی به‌عنوان یک فناوری نوین و کاربردی در جداسازی رنگ‌زاها مطرح است. با این ‌حال غشاهایی که در تصفیه آب و پساب استفاده می‌شوند از مشکلات رقابت تراوایی و انتخاب‌پذیری و نیز عمرکوتاه به‌دلیل گرفتگی رنج می‌برند. از‌این‌رو در این پژوهش تلاش شد تا با افزودن نانوذرات NiFe2O4-SiO2 خواص آب‌دوستی و ضدگرفتگی غشاهای پلی وینیلیدن فلوراید (PVDF) بهبود و عملکرد آن در جداسازی رنگ‌زای راکتیو از محلول آبی ارتقا یابد. به‌این منظور ابتدا نانوذرات NiFe2O4-SiO2 به روش سل- ژل تهیه و سپس غشاهای خالص و نانوکامپوزیتی NiFe2O4-SiO2/PVDF به روش وارونگی فازی مرطوب ساخته شد و عملکرد آنها بررسی شد. نانوذرات NiFe2O4-SiO2 با استفاده از طیف‌سنجی پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) مشخصه‌یابی شدند. مورفولوژی غشا، زبری سطح، آب‌دوستی سطح، عملکرد جداسازی، تراوایی آب خالص، تخلخل و شعاع متوسط منافذ غشاها به‌ترتیب با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM)، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، آنالیز زاویه تماس (CA) و آزمایش اندازه‌گیری تراوایی آب خالص (PWF) و روش وزن‌سنجی بررسی شد. محلول آبی حاوی ppm 30-10 رنگ‌زای راکتیو قرمز 120 به‌عنوان پساب سنتزی استفاده شد. نتایج آنالیز زاویه تماس نشان داد که افزودن نانوذرات NiFe2O4-SiO2 به مقدار 3/0 درصد وزنی به ماتریس پلیمری زاویه تماس غشا از 5/77 درجه در غشای خالص به 7/51 درجه در غشای نانوکامپوزیتی رسید که نشان از افزایش آب‌دوستی غشا داشت. نتایج حاصل از AFM نشان داد که با افزودن نانوذرات NiFe2O4-SiO2 در ماتریس PVDF، زبری سطح غشاها کاهش یافت. همچنین نتایج نشان داد که غشاهای نانوکامپوزیتی حاوی 3/0 درصد وزنی نانوذرات NiFe2O4-SiO2 در مقایسه با سایر غشاهای ساخته شده، با کارایی جداسازی بیش از 5/99 درصد دارای بهترین عملکرد در جداسازی رنگ‌زای راکتیو قرمز 120 از محلول آبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Separation of Reactive Red 120 Dye from Aqueous Solution by NiFe2O4-SiO2/PVDF Nanocomposite Membranes

نویسندگان [English]

  • Seyed Mehdi Hosseinifard 1
  • Behnaz Dahrazma 2
  • Mohammad Ali Aroon 3
1 PhD Candidate, Dept. of Civil and Environment Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Assoc. Prof., Dept. of Civil and Environment Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
3 Assoc. Prof., Membrane Research Laboratory, Caspian Faculty of Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The discharge of dye-containing wastes by the dye-consuming industry causes irreparable damage to the environment and humans. Nowadays, the use of membrane separation technology is a new and applicable technology in dyes separation. However, membranes used in water and wastewater treatment suffer from problems such as permeability-selectivity trade-off as well as short life due to fouling. Therefore, in this study, we tried to improve the hydrophilicity and antifouling properties of polyvinylidene fluoride (PVDF) membranes by adding NiFe2O4-SiO2 nanocomposite and improve its performance in reactive dye separation from aqueous solution. For this purpose, first NiFe2O4-SiO2 nanoparticles were prepared by sol-gel method and then pure and NiFe2O4-SiO2/PVDF nanocomposite membranes were fabricated by wet phase inversion method and their performance was evaluated. The synthesized nanoparticles were characterized by X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) methods. Membranes morphology, surface roughness, hydrophilicity of the membrane surface, separation performance, pure water flux, porosity and pore radius were characterized by field emission scanning electron microscopy (FESEM), atomic force microscopy (AFM), contact angle tests (CA), pure water flux test (PWF) and gravimetric methods, respectively. Aqueous solution containing 10-30 ppm reactive red 120 was used as test wastewater. The results of the contact angle analysis showed that by addition of 0.3 wt.% NiFe2O4-SiO2 nanoparticles to the polymer matrix, the membrane contact angle decreased from from 77.5° in the pure membrane to 51.7° in the nanocomposite membrane. It showed an increase in membrane hydrophilicity. AFM results showed that the surface roughness decreased as NiFe2O4-SiO2 content increased in PVDF matrix. It was also found that nanocomposite membrane containing 0.3 wt.% NiFe2O4-SiO2 nanoparticles has the best separation performance among the other fabricated membranes and this membrane can reject reactive red 120 dye from aqueous solution completely (99.5%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanofiltration Membrane
  • Polyvinylidene Fluoride
  • Reactive Red 120 Dye
  • NiFe2O4-SiO2
Ahmad, A., Abdulkarim, A., Ooi, B. & Ismail, S. 2013. Recent development in additives modifications of polyethersulfone membrane for flux enhancement. Chemical Engineering Journal, 223, 246-267.
Amini, M., Shekari, Z., Hosseinifard, M. & Seidi, F. 2019. Preparation and characterization of thin‐film nanocomposite membrane incorporated with MoO3 nanoparticles with high flux performance for forward osmosis. Chemistry Select, 4, 7832-7837.
Arefi-Oskoui, S., Vatanpour, V. & Khataee, A. 2016. Development of a novel high-flux PVDF-based ultrafiltration membrane by embedding Mg-Al nanolayered double hydroxide. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 41, 23-32.
Bottino, A., Capannelli, G. & Comite, A. 2002. Preparation and characterization of novel porous PVDF-ZrO2 composite membranes. Desalination, 146, 35-40.
Cartwright, P. S. 2013. The role of membrane technologies in water reuse applications. Desalination and Water Treatment, 51, 4806-4816.
Chaudhuri, A., Mandal, M. & Mandal, K. 2009. Preparation and study of NiFe2O4/SiO2 core–shell nanocomposites. Journal of Alloys and Compounds, 487, 698-702.
Cui, A., Liu, Z., Xiao, C. & Zhang, Y. 2010. Effect of micro-sized SiO2-particle on the performance of PVDF blend membranes via TIPS. Journal of Membrane Science, 360, 259-264.
Cui, Z., Hassankiadeh, N. T., Lee, S. Y., Lee, J. M., Woo, K. T., Sanguineti, A., et al. 2013. Poly (vinylidene fluoride) membrane preparation with an environmental diluent via thermally induced phase separation. Journal of Membrane Science, 444, 223-236.
Dalida, M. L. P., Mariano, A. F. V., Futalan, C. M., Kan, C. C., Tsai, W. C. & Wan, M. W. 2011. Adsorptive removal of Cu (II) from aqueous solutions using non-crosslinked and crosslinked chitosan-coated bentonite beads. Desalination, 275, 154-159.
Daraei, P., Madaeni, S. S., Ghaemi, N., Khadivi, M. A., Astinchap, B. & Moradian, R. 2013. Fouling resistant mixed matrix polyethersulfone membranes blended with magnetic nanoparticles: study of magnetic field induced casting. Separation and Purification Technology, 109, 111-121.
Fu, H., Ding, X., Ren, C., Li, W., Wu, H. & Yang, H. 2017. Preparation of magnetic porous NiFe2O4/SiO2 composite xerogels for potential application in adsorption of Ce (iv) ions from aqueous solution. RSC Advances, 7, 16513-16523.
Gu, S., He, G., Wu, X., Hu, Z., Wang, L., Xiao, G., et al. 2010. Preparation and characterization of poly (vinylidene fluoride)/sulfonated poly (phthalazinone ether sulfone ketone) blends for proton exchange membrane. Journal of Applied Polymer Science, 116, 852-860.
Hosseinifard, S. M., Aroon, M. A. & Dahrazma, B. 2020. Application of PVDF/HDTMA-modified clinoptilolite nanocomposite membranes in removal of reactive dye from aqueous solution. Separation and Purification Technology, 251, 117294.
Ji, Y., Qian, W., Yu, Y., An, Q., Liu, L., Zhou, Y., et al. 2017. Recent developments in nanofiltration membranes based on nanomaterials. Chinese Journal of Chemical Engineering, 25, 1639-1652.
Kajekar, A. J., Dodamani, B., Isloor, A. M., Karim, Z. A., Cheer, N. B., Ismail, A., et al. 2015. Preparation and characterization of novel PSf/PVP/PANI-nanofiber nanocomposite hollow fiber ultrafiltration membranes and their possible applications for hazardous dye rejection. Desalination, 365, 117-125.
Kang, G. D. & Cao, Y. M. 2014. Application and modification of poly (vinylidene fluoride)(PVDF) membranes–a review. Journal of Membrane Science, 463, 145-165.
Kotrappanavar, N. S., Hussain, A., Abashar, M., Al-Mutaz, I. S., Aminabhavi, T. M. & Nadagouda, M. N. 2011. Prediction of physical properties of nanofiltration membranes for neutral and charged solutes. Desalination, 280, 174-182.
Koulivand, H., Shahbazi, A. & Vatanpour, V. 2019. Fabrication and characterization of a high-flux and antifouling polyethersulfone membrane for dye removal by embedding Fe3O4-MDA nanoparticles. Chemical Engineering Research and Design, 145, 64-75.
Lee, J., Chae, H. R., Won, Y. J., Lee, K., Lee, C. H., Lee, H. H., et al. 2013. Graphene oxide nanoplatelets composite membrane with hydrophilic and antifouling properties for wastewater treatment. Journal of Membrane Science, 448, 223-230.
Liu, F., Hashim, N. A., Liu, Y., Abed, M. M. & Li, K. 2011. Progress in the production and modification of PVDF membranes. Journal of Membrane Science, 375, 1-27.
Liu, T. Y., Bian, L. X., Yuan, H. G., Pang, B., Lin, Y. K., Tong, Y., et al. 2015. Fabrication of a high-flux thin film composite hollow fiber nanofiltration membrane for wastewater treatment. Journal of Membrane Science, 478, 25-36.
Lu, X., Peng, Y., Ge, L., Lin, R., Zhu, Z. & Liu, S. 2016. Amphiphobic PVDF composite membranes for anti-fouling direct contact membrane distillation. Journal of Membrane Science, 505, 61-69.
Mahdavi, H. & Bagherifar, R. 2018. Cellulose acetate/SiO2-poly (2-Acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid) hybrid nanofiltration membrane: application in removal of ceftriaxone sodium. Journal of the Iranian Chemical Society, 15, 2839-2849.
Maphutha, S., Moothi, K., Meyyappan, M. & Iyuke, S. E. 2013. A carbon nanotube-infused polysulfone membrane with polyvinyl alcohol layer for treating oil-containing waste water. Scientific Reports, 3, 1509.
Mohallem, N. D. & Seara, L. M. 2003. Magnetic nanocomposite thin films of NiFe2O4/SiO2 prepared by sol–gel process. Applied Surface Science, 214, 143-150.
Muthuraman, G. & Ibrahim, M. 2013. Use of bulk liquid membrane for the removal of cibacron red FN-R from aqueous solution using TBAB as a carrier. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 19, 444-449.
Ng, L. Y., Mohammad, A. W., Leo, C. P. & Hilal, N. 2013. Polymeric membranes incorporated with metal/metal oxide nanoparticles: a comprehensive review. Desalination, 308, 15-33.
Nikooe, N. & Saljoughi, E. 2017. Preparation and characterization of novel PVDF nanofiltration membranes with hydrophilic property for filtration of dye aqueous solution. Applied Surface Science, 413, 41-49.
Oh, S. J., Kim, N. & Lee, Y. T. 2009. Preparation and characterization of PVDF/TiO2 organic–inorganic composite membranes for fouling resistance improvement. Journal of Membrane Science, 345, 13-20.
Ovando‐Medina, V. M., Vizcaíno‐Mercado, J., González‐Ortega, O., Rodríguez De La Garza, J. A. & Martínez‐Gutiérrez, H. 2015. Synthesis of α‐cellulose/polypyrrole composite for the removal of reactive red dye from aqueous solution: Kinetics and equilibrium modeling. Polymer Composites, 36, 312-321.
Pendergast, M. M. & Hoek, E. M. 2011. A review of water treatment membrane nanotechnologies. Energy and Environmental Science, 4, 1946-1971.
Peng, Y., Yu, Z., Pan, Y. & Zeng, G. 2018. Antibacterial photocatalytic self‐cleaning poly (vinylidene fluoride) membrane for dye wastewater treatment. Polymers for Advanced Technologies, 29, 254-262.
Purkait, M., Dasgupta, S. & De, S. 2004. Removal of dye from wastewater using micellar-enhanced ultrafiltration and recovery of surfactant. Separation and Purification Technology, 37, 81-92.
Rahimpour, A., Jahanshahi, M., Rajaeian, B. & Rahimnejad, M. 2011. TiO2 entrapped nano-composite PVDF/SPES membranes: preparation, characterization, antifouling and antibacterial properties. Desalination, 278, 343-353.
Rahimpour, A., Madaeni, S., Zereshki, S. & Mansourpanah, Y. 2009. Preparation and characterization of modified nano-porous PVDF membrane with high antifouling property using UV photo-grafting. Applied Surface Science, 255, 7455-7461.
Rajabi, H., Ghaemi, N., Madaeni, S. S., Daraei, P., Khadivi, M. A. & Falsafi, M. 2014. Nanoclay embedded mixed matrix PVDF nanocomposite membrane: preparation, characterization and biofouling resistance. Applied Surface Science, 313, 207-214.
Roy, Y. & Warsinger, D. M. 2017. Effect of temperature on ion transport in nanofiltration membranes: Diffusion, convection and electromigration. Desalination, 420, 241-257.
Semblante, G. U., Tampubolon, S. D. R., You, S. J., Lin, Y. F., Chang, T. C. & Yen, F. C. 2013. Fouling reduction in membrane reactor through magnetic particles. Journal of Membrane Science, 435, 62-70.
Sun, S. P., Chung, T. S., Lu, K. J. & Chan, S. Y. 2014. Enhancement of flux and solvent stability of Matrimid® thin‐film composite membranes for organic solvent nanofiltration. AIChE Journal, 60, 3623-3633.
Sun, Y., Zong, Y., Yang, N., Zhang, N., Jiang, B., Zhang, L., et al. 2020. Surface hydrophilic modification of PVDF membranes based on tannin and zwitterionic substance towards effective oil-in-water emulsion separation. Separation and Purification Technology, 234, 116015.
Van De Voorde, B., Bueken, B., Denayer, J. & De Vos, D. 2014. Adsorptive separation on metal–organic frameworks in the liquid phase. Chemical Society Reviews, 43, 5766-5788.
Yan, L., Hong, S., Li, M. L. & Li, Y. S. 2009. Application of the Al2O3–PVDF nanocomposite tubular ultrafiltration (UF) membrane for oily wastewater treatment and its antifouling research. Separation and Purification Technology, 66, 347-352.
Yan, L., Li, Y. S., Xiang, C. B. & Xianda, S. 2006. Effect of nano-sized Al2O3-particle addition on PVDF ultrafiltration membrane performance. Journal of Membrane Science, 276, 162-167.
Zeng, G., Ye, Z., He, Y., Yang, X., Ma, J., Shi, H., et al. 2017. Application of dopamine-modified halloysite nanotubes/PVDF blend membranes for direct dyes removal from wastewater. Chemical Engineering Journal, 323, 572-583.
Zhang, Y., Hu, Y., Zhang, L., Wang, Y., Liu, W., Ma, C., et al. 2020. Porous SiO2 coated AlxFeyZr1-x-yO2 solid superacid nanoparticles with negative charge for polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane: cleaning and partial desalinating seawater. Journal of Hazardous Materials, 384, 121471.
Zhao, Y., Xu, Z., Shan, M., Min, C., Zhou, B., Li, Y., et al. 2013. Effect of graphite oxide and multi-walled carbon nanotubes on the microstructure and performance of PVDF membranes. Separation and Purification Technology, 103, 78-83.
Zheng, Y., Yu, S., Shuai, S., Zhou, Q., Cheng, Q., Liu, M., et al. 2013. Color removal and COD reduction of biologically treated textile effluent through submerged filtration using hollow fiber nanofiltration membrane. Desalination, 314, 89-95.
Zhong, S.-H., Li, C.-F. & Xiao, X.-F. 2002. Preparation and characterization of polyimide–silica hybrid membranes on kieselguhr–mullite supports. Journal of membrane science, 199, 53-58.
Zhu, B., Hu, Y., Kennedy, S., Milne, N., Morris, G., Jin, W., et al. 2011. Dual function filtration and catalytic breakdown of organic pollutants in wastewater using ozonation with titania and alumina membranes. Journal of Membrane Science, 378, 61-72.
Zhu, J., Tian, M., Zhang, Y., Zhang, H. & Liu, J. 2015. Fabrication of a novel “loose” nanofiltration membrane by facile blending with chitosan–montmorillonite nanosheets for dyes purification. Chemical Engineering Journal, 265, 184-193.
Zhu, Z., Wang, L., Xu, Y., Li, Q., Jiang, J. & Wang, X. 2017. Preparation and characteristics of graphene oxide-blending PVDF nanohybrid membranes and their applications for hazardous dye adsorption and rejection. Journal of Colloid and Interface Science, 504, 429-439.
Zinadini, S., Zinatizadeh, A., Rahimi, M., Vatanpour, V., Zangeneh, H. & Beygzadeh, M. 2014. Novel high flux antifouling nanofiltration membranes for dye removal containing carboxymethyl chitosan coated Fe3O4 nanoparticles. Desalination, 349, 145-154.