ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی طرح بهسازی رودخانه آجی‌چای با دو روش پاستاکیا و چک‌لیست وزنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی آّب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و مهندسی آّب، دانشکده کشاورزی،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات سلامت و محیط‌زیست، دانشکده بهداشت و محیط، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

آجی‌چای از رودخانه‌های مهم حوضه آبریز دریاچه ارومیه است که آب‌های منطقه‌ای نسبتاً وسیع از استان آذربایجان شرقی را جمع‌آوری و به دریاچه ارومیه می‌رساند. در سال‌های اخیر و در راستای احیای دریاچه ارومیه بخش‌هایی از این رودخانه به‌منظور انتقال آب به پیکره اصلی دریاچه ارومیه بازگشایی، بهسازی و سامان‌دهی شده است. در این پژوهش با استفاده از روش‌های ماتریس پاستاکیا و چک‌لیست وزنی (مقیاسی) اثرات محیط‌زیستی بهسازی رودخانه آجی‌چای در محیط‌های فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای دو گزینه سامان‌دهی و عدم سامان‌دهی مطالعه و ارزیابی شد. بررسی مراحل ساخت و بهره‌برداری پروژه بر اساس نتایج حاصل از روش پاستاکیا نشان داد آثار مثبت طرح 61 درصد و آثار منفی آن برابر 7/31 درصد و 3/7 درصد آثار فاقد اثر بود. نتایج حاصل از روش چک‌لیست نیز نشان داد، عدم اجرای طرح سامان‌دهی رودخانه آجی‌چای باعث بروز 13 اثر مثبت در مقابل 29 اثر منفی خواهد بود. اثرات مثبت محدود به محیط طبیعی و فیزیکی و محیط بیولوژیکی است اما اثرات منفی علاوه بر محیط‌های مذکور در محیط‌های اقتصادی و اجتماعی نیز اتفاق خواهد افتاد. در حالت کلی بررسی‌های حاصل از هر دو روش نشان داد، بیشترین اثرات مثبت این طرح مربوط به جنبه‌های اجتماعی‌ اقتصادی بود. در نهایت، ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی نشان می‌دهد طرح سامان‌دهی آجی‌چای در دستیابی به اهداف اولیه موفق عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment of the Sanitation Project of AjiChay River by Two Methods of Pastakia and Weighted Checklist

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Rostami 1
  • Mohammad Taghi Sattari 2
  • Mohammad Mosaferi 3
1 MSc. Student of Water Engineering, Dept. of Water Engineering, Agriculture Faculty, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Assoc. Prof., Dept. of Water Engineering, Agriculture Faculty, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Prof., Health and Environment Research Center, Dept. of Health and Environment,Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

AjiChay is one of the most important rivers in the Urmia catchment area, which collects relatively large regional waters from the East Azerbaijan province and sends them to Lake Urmia. In recent years, in order to revive Lake Urmia, parts of the river have been rehabilitated and reorganized to transfer water to the main body of Lake Urmia. In this research, the effects of environmental damage on the improvement of the AjiChay River in physical, biological, social, economic and cultural environments were studied and evaluated using two methods of organizing and non-organizing of Pastakia matrix and weighted checklist (scaled). The study of the construction and operation of the project based on the results of the method of Pastakia showed that the positive effects of the project are 61% and its negative effects are 31.7%, and 7.3% of the works are not effective. The results of the checklist method also showed that the failure to implement the Aji Chai River Arrangement Plan would result in 13 positive effects versus 29 negative ones. Positive effects are limited to natural and physical environments and biological environments, but negative effects will occur in addition to those environments in the economic and social environments. In general, the results of both methods show that the most positive effects of this plan are related to socio-economic aspects. Ultimately, the environmental impact assessment shows that the Ajichay scheme has succeeded in achieving its primary goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • River Restoration
  • Pastakia Matrix
  • Weighted Checklist
  • Urmia Lake
  • Ajichai River
Aazami, J., Sari, A. E., Abdoli, A., Sohrabi, H. & Van Den Brink, P. J. 2015. Assessment of ecological quality of the Tajan River in Iran using a multimetric macroinvertebrate index and species traits. Environmental Management, 56(1), 260-269.
Afroosheh, F., Riyazinejad, M., Shahrashoub, M., Ghasemi Toosi, M. & Saffari, M. 2018. A field study of the environmental effects of marginalization in the 19th district of Tehran using rapid impact assessment matrix (RIAM). Environmental Energy and Economic Research, 2(2), 123-135.
Alidadi, H., Najafpoor, A. A., Dankoob, M., Yazdani, M., Saghi, M. & Shafiee, M. N. 2016. An evaluation on the effects of composting plants on the environment in Iran (a review study). Journal of Research in Environmental Health, 2(1), 38-51.
Baba, A. 2007. Application of rapid impact assessment matrix (RIAM) method for waste disposal site. Managing Critical Infrastructure Risks. 471-481.
Barzegar, R., Adamowski, J. & Moghaddam, A. A. 2016a. Application of wavelet-artificial intelligence hybrid models for water quality prediction: a case study in Aji-Chay River, Iran. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 30(7), 1797-1819.
Barzegar, R., Moghaddam, A. A. & Kazemian, N. 2015. Assessment of heavy metals concentrations with emphasis on arsenic in the Tabriz plain aquifers, Iran. Environmental Earth Sciences, 74(1), 297-313.
Barzegar, R., Moghaddam, A. A., Najib, M., Kazemian, N. & Adamowski, J. 2016b. Characterization of hydrogeologic properties of the Tabriz plain multilayer aquifer system, NW Iran. Arabian Journal of Geosciences, 9(2), 147.
Barzegar, R., Moghaddam, A. A. & Tziritis, E. 2017. Hydrogeochemical features of groundwater resources in Tabriz plain, northwest of Iran. Applied Water Science, 7(7), 3997-4011.
Canter, L. W. & Wood, C. 1996. Environmental Impact Assessment. 2nd Edition, McGraw-Hill, New York, USA.
Canter, L. W. 1977. Environmental Impact Assessment. McGraw-Hill, New York, USA.
Dehnavi, A. & Kozehgar, K. 2019. Modified ICOLD results equivalency with the aim of using the decision of Iranian leopold procedure in water resource development projects (case study: the physical environment of Peyghamchay dam). Journal of Environmental Scicnece and Technology, 21(6), 1-15
El-Naqa, A. 2005. Environmental impact assessment using rapid impact assessment matrix (RIAM) for Russeifa landfill, Jordan. Environmental Geology, 47(5), 632-639.
Gilbuena Jr, R., Kawamura, A., Medina, R., Amaguchi, H., Nakagawa, N. & Du Bui, D. 2013. Environmental impact assessment of structural flood mitigation measures by a rapid impact assessment matrix (RIAM) technique: a case study in Metro Manila, Philippines. Science of the Total Environment, 456, 137-147.
Ijäs, A., Kuitunen, M. T. & Jalava, K. 2010. Developing the RIAM method (rapid impact assessment matrix) in the context of impact significance assessment. Environmental Impact Assessment Review, 30(2), 82-89.
Irsan, R. & Muta’ali, L. 2018. The impact of land use community environment in borders Indonesia–Malaysia.  IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, IOP. Publishing, 012129.
Jensen, K. 1998. Environmental impact assessment using the rapid impact assessment matrix (RIAM), Olsen & Olsen, Fredensborg, Denmark.
Jerves-Cobo, R., Lock, K., Van Butsel, J., Pauta, G., Cisneros, F., Nopens, I., et al. 2018. Biological impact assessment of sewage outfalls in the urbanized area of the Cuenca River basin (Ecuador) in two different seasons. Limnologica, 71, 8-28.
Karbassi, A., Bidhendi, G. N., Pejman, A. & Bidhendi, M. E. 2010. Environmental impacts of desalination on the ecology of Lake Urmia. Journal of Great Lakes Research, 36(3), 419-424.
Kuitunen, M., Jalava, K. & Hirvonen, K. 2008. Testing the usability of the rapid impact assessment matrix (RIAM) method for comparison of EIA and SEA results. Environmental Impact Assessment Review, 28(4-5), 312-320.
Mahiny, A. S., Momeni, I. & Karimi, S. 2011. Towards improvement of environmental impact assessment methods-a case study in Golestan province, Iran. World Applied Sciences Journal, 15(1), 151-159.
Makhzoumi, J. & Pungetti, G. 1999. Ecological landscape design and planning: the Mediterranean context London; New York: E & FN Spon.
Mirzaei, M., Salman Mahiny, A., Mirkarimi, S. H., Morad., H. 2012. Application of mathematical matrices to environmental impact assessment of compost plant (case study: Golpayegan city, Isfahan province). Environmental Researches, 20(5), 718-729.
Mondal, M. R. & Dasgupta, B. V. 2010. EIA of municipal solid waste disposal site in Varanasi using RIAM analysis. Resources, Conservation and Recycling, 54(9), 541-546.
Munn, R., Diori, L. Kreske. 1996. Environmental impact statements. Environmental Monitoring and Assessment, 52, 453-454.
Noorhosseini, S. A., Allahyari, M. S., Damalas, C. A. & Moghaddam, S. S. 2017. Public environmental awareness of water pollution from urban growth: the case of Zarjub and Goharrud rivers in Rasht, Iran. Science of the Total Environment, 599, 2019-2025.
Nouri, J., Nabizadeh, R., Younesian, M., Norouzi, H. A. & Tehrani, S. M. 2006. Environmental and health impact assessment of wastewater treatment plant. Journal of Medical Sciences, 6(1), 34-37.
Okeola, O. G. & Raheem, K. A. A. 2016. Prioritization of water resources management problems in North central Nigeria using rapid impact assessment matrix (RIAM). Journal of Water Resource and Protection, 8(3), 345.
Pastakia, C. M. & Jensen, A. 1998. The rapid impact assessment matrix (RIAM) for EIA. Environmental Impact Assessment Review, 18(5), 461-482.
Piri, H. 2011. Environmental impact assessment of Chah Nimeh four construction in Zabol. Town and Country Planning, 3(5), 145-163. (In Persian)
Ramachandran, A., Krishnamurthy, R. R., Jayaprakash, M. & Shanmugasundharam, A. 2019. Environmental impact assessment of surface water and groundwater quality due to flood hazard in Adyar River Bank. Acta Ecologica Sinica, 39(2), 125-132.
Razmjooy, Y. & Ganjineh, N. 2013. Assessment of environmental consequences of Safadasht wastewater treatment plant by pastakia matrice method. 16th National Conference on Environmental Health. Tabriz University of Medical Sciences. Tabriz, Iran. (In Persian)
Shakib-Manesh, T. E., Hirvonen, K. O., Jalava, K., J. Ålander, T. & Kuitunen, M. T. 2014. Ranking of small scale proposals for water system repair using the rapid impact assessment matrix (RIAM). Environmental Impact Assessment Review, 49, 49-56.
Sreebha, S. & Padmalal, D. 2011. Environmental impact assessment of sand mining from the small catchment rivers in the southwestern coast of India: a case study. Environmental Management, 47(1), 130-140.
Valizadeh, S. & Hakimian, H. 2019. Evaluation of waste management options using rapid impact assessment matrix and Iranian leopold matrix in Birjand, Iran. International Journal of Environmental Science and Technology, 16(7), 3337-3354.
Wang, Y., Wang, P., Bai, Y., Tian, Z., Li, J., Shao, X., et al. 2013. Assessment of surface water quality via multivariate statistical techniques: a case study of the Songhua River Harbin region, China. Journal of Hydro-Environment Research, 7(1), 30-40.
Wei, G., Yang, Z., Cui, B., Li, B., Chen, H., Bai, J., et al. 2009. Impact of dam construction on water quality and water self-purification capacity of the Lancang River, China. Water Resources Management, 23(9), 1763-1780.
Yamani, M., Goorabi, A. & Dowlati, J. 2011. The effect of human activities on river bank stability (case study). American Journal of Environmental Sciences, 7(3), 244-247.