دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-140 (پیاپی: 89) 
بررسی میدانی ضریب حداکثر تقاضا در شبکه‌های توزیع آب روستایی (شمال شرق خوزستان)

صفحه 44-52

عادل مرادی سبزکوهی؛ سید محمود کاشفی پور؛ آتنا سلیمی چمکاکایی


استفاده از کیتین پوسته میگو برای بیوجذب فلز روی از محلول های آبی

صفحه 53-62

نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد؛ نظام الدین منگلی زاده؛ مینا هرمزی نژاد