دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 1-124 (پیاپی: 92) 

مقاله پژوهشی

تأثیر ملاس بر میزان حذف فنل توسط راکتورهای بی‌هوازی در مقیاس آزمایشگاهی

صفحه 2-12

عبداله درگاهی؛ علی الماسی؛ محمد سلطانیان؛ پریسا زارعی؛ امیرحسین هاشمیان؛ حافظ گلستانی فر


حذف سرب از محلول های آبی با استفاده از خاکستر برگ نخل در سیستم جذب ناپیوسته

صفحه 51-58

علی محمد صنعتی؛ نادر بهرامی فر؛ زهرا مهربان؛ حبیب ا... یونسی