دوره و شماره: دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 1-136 (پیاپی: 94) 

مقاله پژوهشی

بررسی کارایی مزوپور MCM-41 با ساختار نانو حفره در حذف آلاینده فنل از آب

صفحه 2-9

نسترن رازقی؛ سید حسین هاشمی؛ خسرو جدیدی؛ کیومرث آقاپور


مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های تزریق کلر با نرخ زوال غیر خطی در شبکه توزیع آب شهری

صفحه 77-87

صابر صبوریان سررودی؛ عبدالله اردشیر؛ کوروش بهزادیان؛ فاطمه جلیل ثانی


روشی نوین برای راه‌اندازی بیولوژیکی تصفیه‌خانه فاضلاب لجن فعال اراک

صفحه 100-105

عبدالرضا خلیلی؛ محمدرضا محبی؛ محمد محبی؛ فریده عاشوری


کارایی برکه تثبیت اختیاری در حذف فنل از فاضلاب پالایشگاه نفت

صفحه 114-121

عبداله درگاهی؛ علی الماسی؛ مجتبی محمودی؛ راضیه خاموطیان


کارایی فرآیند اکسیداسیون فنتون در حذف رنگ رودآمین B‏ از محلول سنتتیک

صفحه 122-129

سید علیرضا موسوی؛ پرویز محمدی؛ سید محمد پرستار؛ مهدی غائب زاده؛ فریده کمری