روشی نوین برای راه‌اندازی بیولوژیکی تصفیه‌خانه فاضلاب لجن فعال اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، اراک

2 معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

3 مدیر دفتر فنی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

4 کارشناس دفتر فنی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

چکیده

راه اندازی تصفیه‌خانه از مهم‌ترین مراحل بهره برداری است. در این پژوهش روشی نوین برای راه‌اندازی تصفیه‌خانه لجن فعال اراک ارائه شد که مزایایی بیش از سایر روش‌ها دارد. در ابتدا بخشی از جریان فاضلاب به تدریج وارد یکی از حوض‌های هوادهی شد. سپس بذردهی انجام گرفت. به‌دلیل کم بودن دبی ورودی و حجم حوض هوادهی، مقدار کمتری بذر استفاده شد. پس از رسیدن MLSS حوض تحت بررسی به میزان مورد نظر، بقیه سیستم نیز وارد مدار شد و از لجن تشکیل شده در خود سیستم برای بذردهی استفاده شد. در نهایت به‌دلیل سردی هوا پس از مدت زمان حدود دو ماه، MLSS کل، تشکیل و دفع لجن مازاد آغاز شد. میزان لجن دفعی با میزان F/M و سن لجن ثابت کنترل شد. در طی دوران راه اندازی، روند افزایش MLSS به‌صورت خطی بود و به‌دلیل بارگذاری کم، نوسانات آلاینده‌های ورودی کنترل شد. میزان آلاینده‌های خروجی، کمتر از مقدار استاندارد محیط زیست بود. حذف BOD5 و CODاز 40 درصد و 60 درصد به 90 درصد و حذف TSS از 70 درصد به 96 درصد افزایش یافت. از مزایای این روش می‌توان به بارگذاری کم، کنترل بهتر فرایند و صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به لجن اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Novel Method of Biological Start-up in Arak Activated Sludge Wastewater Treatment Plant

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Khalili 1
  • Mohammad Reza Mohebi 2
  • Mohammad Mohebi 3
  • Farideh Ashoori 4
1 Managing Director of Markazi Province Water and Wastewater Company, Arak
2 Assistant Director of Engineering and Expansion of Markazi Province Water and Wastewater Company
3 Technical office manager of Markazi Province Water and Wastewater Company
4 Technical office Engineer of Markazi Province Water and Wastewater Company
چکیده [English]

Startup is one of the most important stages in the operation of a wastewater treatment plant (WWTP). In this paper, a novel method is presented for the startup of Arak Activated Sludge WWTP, which is shown to contain more advantages than other common methods. In this method, a portion of the inflow is initially allowed to enter gradually into an aeration basin prior to seeding. Under these conditions, less seeding is required due to the low flow of the influent and the low volume of the aeration basin. Once MLSS in the basin reaches the desired level, the rest of the system comes into operation and the sludge developed in the system is used for further seeding. In the case of the WWPT in Arak, it took about 2 months for the total MLSS to be developed and wasting the sludge to start because of the cold weather conditions in the region. The wasted sludge was controlled by the F/M ratio at a constant sludge age. During the start-up, the MLSS increase exhibited a linear trend and the low loading allowed for the variation in influent contaminants to be controlled. The effluent contaminants were below the standard levels recommended by the Environment Protection Organization. BOD5 and COD removals increased from 40% and 60% to 90% and TSS removal increased from 70% to 96%. Lower loading levels, better process control, and lower sludge processing costs are the benefits of this system

کلیدواژه‌ها [English]

  • Startup
  • Biomass
  • Sludge
  • Microorganism
  • MLSS
1. Van Hulle, S., Van Den Broeck, S., Maertens, J., Villez, K., Donckels, B., Schelstraete, G., Volcke E., and Vanrolleghem, P. (2005). “Construction, start-up and operation of a continuously aerated laboratory-scale SHARON reactor in view of coupling with an anammox reactor.” Water SA, 31, 327-334.
2. Jubany, I., Carrera, J., Lafuente, J., and Baeza Juan, A. (2008). “Start-up of a nitrification system with automatic control to treat highly concentrated ammonium wastewater: Experimental results and modeling.” Chemical Engineering, 144, 407-419.
3. Gali, A., Dosta, J., Mace, S., and Mata-Alvarez, J. (2006). “Start-up of a biological sequencing batch reactor to treat supernatant from anaerobic sludge digester.” Environ. Technol., 27, 891-899.
4. Wisconsin Department of Natural Resources. (2010). Advanced activated sludge study guide, Bureau of Science Services, Operator Certification Program, Washington DC, USA.
5. Huang, P., Qin, S., Zhao, Q., and Guo, X. (2006). “Quick start-up of mudanjiang wastewater treatment plant and factors influencing phosphorous removals.” Global NEST Journal, 8(1), 1-8.
6. De Maria, D., Watson, J., Oorshchot Robbert, V., and Gulovsen, T. (2006). “Commissioning of a 180 ml/day activated sludge plant at the Western treatment plant.” Werribee, 69th Annual Water Industry Engineers and Operators’ Conference, Exhibition Centre-Bendigo, 120-126.
7. Suggate, Ch. (2009). “Start-up and commissioning of a low loaded wastewater treatment plant.” 34th Annual Qld Water Industry Operation Workshop, Indoor Sports Stadium Caloundra, Australia.
8. Maillard V., Sturdevant, J., Moffett P., and Abbott D. (2008). “Start-up and initial operation of a greenfield enhanced nutrient removal wastewater treatment facility.” Water Environment Federation Technology (WEFTEC.08), 1809-1818.
9. APHA. (1991). Standard methods for the examination of water and wastewater, 17th Ed., American Publishers Health Association (APHA), AWWA., and WEF., Washington, DC, USA.
10. Tchobanoglous, G., Burton, F.L., and Stensel, H.D. (2007). Wastewater engineering treatment and reuse, 4th Ed., Metcalf and Eddy Inc., McGraw-Hill Publication, USA.
11. Iranian Environment Protection Organization (IEPO). (1990). Standard for wastewater effluent discharge limits to the environment Iran. (In Persian)
12. Bureau of Technical Affairs and Standards. (2004). Operation and maintenance guideline for municipal wastewater treatment plants, Pub No. 284, Management and Planning Organization Publications, Iran,
 26-50. (In Persian)