طرح بهینه خاکریزهای کنار رودخانه (گوره‌ها) به‌روش آنالیز ریسک (مطالعه موردی رودخانه خشک شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 کارشناس مهندسی عمران (بهره‌برداری از سد و شبکه)، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)، تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده

در مقاله حاضر به بررسی یکی از روشهای سازه‌ای کنترل سیل (گوره‌ها) پرداخته شد. به‌منظور تسریع بخشیدن در طراحی گوره‌ها، در این مقاله یک روش بهینه‌سازی پیشنهاد شد که می‌تواند جایگزین مناسبی برای روشهای معمول طراحی باشد. مزیت استفاده از روش بهینه‌سازی در این است که با یک بار حل مدل (یا چند بار به‌منظور تحلیل‌های تکمیلی) می‌توان به گزینه بهینه رسید و دیگر نیازی به بررسی گزینه‌های منفرد مختلف و متنوع نیست. به‌منظور بهینه‌سازی ابعاد گوره‌ها که شامل ارتفاع گوره و فاصله گوره از کرانه رودخانه است، از تحلیل سود- هزینه استفاده گردید. مدل بهینه‌سازی حاصل، یک مدل غیرخطی است که حل آن توسط نرم‌افزار لینگو 12 صورت گرفت. در این تحقیق سیستم پیشنهادی کنترل سیلاب رودخانه خشک معالی‌آباد (تنگ سرخ) شیراز مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به مطالعات انجام گرفته و در پی اجرای مدل، سیلاب با دوره بازگشت 20 ساله دارای بیشترین سود خالص سالانه بوده و به‌عنوان سیل طراحی انتخاب شد. همچنین مقادیر به‌دست آمده برای ارتفاع گوره و فاصله آن از کرانه رودخانه به‌ترتیب برابر با 7/1 متر و 1/6 متر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum Design of Levees by Risk Analysis Method (Case Study : Khoshk River of Shiraz)

نویسندگان [English]

  • Saeed Alimohammadi 1
  • Nasrin Rafiee Anzab 2
  • Melika Moradi 3
چکیده [English]

 This paper has paid to review one of the structural flood control methods (levees). In order to speed up the design of levees, an optimization method has been proposed in this paper which can be a good alternative for the usual design methods. The advantage of using optimization method is that one can reach the optimal option by solving model for one time (or several times for further analysis) and there is no need to review various single options. Benefit-cost analysis has been used to optimize the dimensions of levee containing height of it and it's distance from the river bank. Obtained optimization model is a non-linear one that has been solved by LINGO 12 software. In this study, proposed system of flood control in dry Maali Abad river (TangeSorkh) of Shiraz has been studied. According to this studies and the execution of model, 20-year return period flood had the highest annual net benefit and was selected as the design flood. The obtained values for the height of levee and it's setback are respectively 1.7 and 6.1 meters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimization
  • Structural Methods
  • Flood Control
  • Levee
1- Ministry of Energy. (2007). Design, construction and operation of flood diversion systems guide, 315-A, Tehran. (In Persian)
2- Management and Planning Organization of Iran. (2001). Guidance of river flood control (structural methods), Technical Affairs, Water Resources Management Organization of Iran, Tehran. (In Persian)
3- Sarabandi, A. (2008). “Optimum sizing of complex (dam - levee) flood control systems.” M.A. Thesis, Water & Power University of Technology, Tehran. (In Persian)
4- Mays, ­L. W., and Tung, Y. Y. (1992). Hydrosystems engineering and management, McGraw-Hill, NY.
5- Linsley, R. K., Franzini, F., and Tchobanolglous, C. (1992). Water resources engineering, 4th Ed., McGraw-Hill, N. Y.
6- Ganoulis, J. (1995). “The 1994 flood of the Giofyros basin on the Crete island: A case study of risk-based floodplain management.” U.S.- Italy Research Workshop on the Hydrometeorology, Impacts, and Management of Extreme Floods, Greece.
7- Goldman, D. (1997). “Estimating expected annual damage for levee retrofits.” J. Water Resour. Plann. Manage, 123, 89-94.
8- Olsen, J. R., Beling, P. A., Lambert, J. H., and Haimes, Y. Y. (1998). “Input-output economic evaluation of system of levees.” J. Water Resour. Plann. Manage., 124 (5), 273-245.
9- Olsen, J. R., Beling, P. A., Lambert, J. H. (2000). “Dynamic models for floodplain management.” J. Water Resour. Plann. Manage., 126 (3), 167-175.
10- Zhu, T. (2004). “Climate change and water resources management: Adaptations for flood control and water supply. Ph.D. Thesis, Davis, USA.
11- Pingel, N., and Ford, D. (2004). “Interior floodplain flood-damage reduction study.” J. Water Resour. Plann. Manage., 130 (2), 123-130.
12- Loucks, D. P., and Van Beek, E. (2005). Water resources system planning and management, UNESCO, Netherlands.
13- Shafiei, M., and Bozorg Haddad, O., (2005). “Optimization of levee's setback by genetic algorithm.” Proceeding of 13th Multi-Disciplinary Iranian Researchers Conference, Leeds, England.
14- Mays, L.W., (2005). Water resources engineering, John Wiley and Sons.
15- Zhu, T., Lund, J.R., Jenkins, M. W., Marques, G.F., and Ritzema, R.S. (2007). “Climate change, urbanization, and optimal long-term floodplain protection.” Water Resources Research, 43 (6), DOI : 10. 1029/2004 WR 003516.
16- Pingel, N., and Watkins, D. (2010). “Multiple flood source expected annual damage computations.” J. Water Resour. Plann. Manage., 136 (3), 319-326.
17- Davis, D. R., Kisiel, C. C., and Duckstein, L. (1972). “Bayesian decision theory applied to design in hydrology.” Water Resour. Res., 18(1), 33-41.
18- Tung, Y. Y., and Mays, L. W. (1981). “Optimal risk-based design of flood levee systems.” Water Resour. Res., 17 (4), 843-852.
19- Wurbs, R. A. (1983). “Economic feasibility of flood control improvements.” J. Water Resou. Plann. Manage., 109 (1), 29-47.
20- Jaffe, D. A., and Sanders, B. F. (2001). “Engineered levee breaches for flood mitigation.” J. Hydraulic Eng., 127 (6), 471-479.
21- Zhu, T., and Lund, J.R. (2009). “Up or Out?-economic-engineering theory of flood levee height and setback.” J. Water Resour. Plann. Manage., 135 (2), 90-95.
22- Danande Mehr, A. (2004). “Measurement and assessment of damages caused by floods.” M.Sc. Thesis, Water & Power University of Technology, Tehran. (In Persian)
23- Iranian National Committee on Irrigation and Drainage. (2000). Manual of nonstructural methods for flood management, Scientific Reports, Iranian National Committee on Irrigation and Drainage & National Committee to Reduce the Effects of Natural Disasters, Tehran. (In Persian)
24- Management and Planning Organization of Iran. (2001). Guidance of design, construction and maintenance of levees, Technical Affairs, Management and Planning Organization of Iran, Tehran. (In Persian)
25- Alimohammadi, S., Majdzadeh Tabatabie M., and Sarabandi, A. (2009). “Optimum sizing of complex (dam - levee) flood control systems.” M.A. Thesis, Water & Power University of Technology, Tehran. (In Persian)
26- Chow, V. T., Maidment, D. R., and Mays, L. W. (1988). Applied hydrology, McGraw-Hill, New York, USA.
27- Abfan Consulting Engineers. (2004). Studies of Tange Sorkh dam and water resources reports, Design Report, Tehran. (In Persian)
28-(May 2000)
29- U.S. Department of Transportation, (1980). The design of encroachments of floodplain using risk analysis; Hydraulic engineering circular No.17, Federal Highway Administration, Washington D.C.