بررسی رابطه پارادایم نوین اکولوژیکی و رفتار مصرف آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 استادیار جامعه شناسی محیط زیست، دانشگاه مازندران، بابلسر

3 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

آب یکی از منابع محدود و مؤثر در توسعه پایدار است که برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مدیریت الگوی مصرف، برای حفظ منابع آب امری ضروری است. از جمله پیش‌شرط‌های مدیریت رفتار و کنترل و ساماندهی الگوی مصرف، شناخت عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کنندگان است. تحقیق حاضر به مطالعه رفتار مصرف آب به‌عنوان یکی از انواع رفتارهای زیست‌محیطی پرداخته و رابطه پارادایم نوین اکولوژیکی و نگرش نسبت به مصرف آب را با رفتار مصرف آب مورد بررسی قرار داد. برای انجام تحقیق از روش پیمایش استفاده شد و پرسشنامه تحقیق در میان اعضای نمونه‌ای بالغ بر 384 نفر (شهروندان زنجان) توزیع شد و تحلیل داده‌ها با استفاده از روشهای آماری SPSS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که رفتار مصرف آب با پاردایم نوین اکولوژیکی و نیز نگرش نسبت به مصرف آب رابطه دارد. از میان عوامل جمعیت شناختی، سن و درآمد افراد، تأثیری در رفتار مصرف آب نداشت. در پایان، با توجه به یافته‌های تحقیق و با علم به محدودیتهای روش تحقیق کمّی، پیشنهاد شد که مسئله مصرف آب با استفاده از روش تحقیق کیفی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین برای سیاست‌گذاری مصرف آب پیشنهاد شد که با آموزشهای لازم، زمینه‌های ایجاد شهروند محیط‌ زیستی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Relationship between New Ecological Paradigm and Water Consumption Behavior

نویسندگان [English]

  • Amir Maleki 1
  • Sadegh Salehi 2
  • Leyla Karimi 3
1
2
3
چکیده [English]

Water is one of the limited natural essential for sustainable development for developing countries such as Iran. To preserve water resources, it is essential to manage the consumption patterns. One of the imperatives of water demand management is to identify the effective factors on water consumption behavior. So, this paper studies water consumption behavior as an environmental behavior, and for this purpose, examines the relations of New Environmental Paradigm and water consumption attitude with water consumption behavior. Literature review showed that the data about domestic water consumption in Zanjan city is limited. So, survey method was chosen for this research. A questionnaire was distributed among 384 people (Zanjan’ dwellers) and the data was analyzed by SPSS software. The results indicated that there are relations between water consumption behavior with New Environmental Paradigm and water consumption attitude. Also, findings showed that demographic factors, such as age and income, have   no effect on water consumption behavior. Finally, concerning the findings of the research, it is suggested to do future researches in qualitative method. Also, it is concluded that to make environmental friendly citizens, it is necessary to educate people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Consumption Behavior
  • New Environmental Paradigm
  • Water Consumption Attitudes
  • Environmental Citizen
  • Zanjan
1- Rahmani, F. (2001). “Sustainable development; challenges and strategies.” Political and Economical Seasonal Magazine, 167/168, 102-111. (In Persian)
2- Jahangiri, J., Lahsayi Zadeh, A., and Mansourian, M.K (2003). “Social, economical and cultural factors, underpinning water consumption pattern of Shiraz citizens.” Cultural Research Letter, 8, 159-182.
(In Persian)
3- Jalil Khani, B. (2009). Offering and examining the strategies of reforming the water consumption pattern in Zanjan province, Zanjan Province Governing Publication. (In Persian)
4- Esmaili, F. (2007). “A survey on environmental attitudes of Tehran high school students.” MA Thesis, Payame Noor University of Tehran. (In Persian)
5- Nazarzadeh, M., Abrishamchi, A., and Tajrishy, M. (2003). “An  assessment of attitudes and behavioral intentions toward water consumption among Kashan citizens.” J. of Water and Wastewater, 46, 21- 28.
(In Persian)
6- Asadollah Zadeh Mousavi, M. (2011). “A survey on social and cultural factors, underpinning domestic water consumption pattern; Case study of Babol city.” MA Thesis, Mazandaran University. (In Persian)
7- De Vaus, D. A. (2004). Surveys in social research, Translated by Houshang Naebi, 4th Ed., Ney Pub.
 (In Persian)
8- Flick, U. (2008). An introduction to qualitative research, Translated by Hadi Jalili, 2nd Ed., Ney Pub.
Tehran (In Persian)
9- Babbie, E. (2007). The practice of social research, Translated by Reza Fazel, 4th Ed., Samt Pub. Tehran
(In Persian)
10- Lu, T. (2007). “Research of domestic water consumption: A field study in Harbin.” M.Sc. Thesis, Laughborough University.
11- WHO. (1993). Guildelines for dringking water quality , Volume 1 Recommendations, 2nd Ed., World Health Ogranization, USA.
12- UN. (1977). Report of united nations water confrance, United Nations Pub., USA.
13- UN. (1992). Report of the united nations confrance on environment and development, A/Conf.151/26, chap. I, resolution 1, annex II, Rio de Janeiro.
 14-UN. (1997). Official records of the general assembly, Fifty-first Session, Supplement No. 45(A/51/45).
15- Hang, H. (1999). Nine dragons, one river: The role of institutions in developing water pricing policy in beijing, McGill University Pub., PRC.
16- Kaiser, F.G., Wolfing, S., and Fuhrer, U. (1999). “Environmental attitude and ecological behavior.” J. of Environmental Psychology, 19, 1-9.
17- Troy P., and Randolph, B. (2006). “Water consumption and the built environment: A social and behavioral analysis.” City Futures Research Centre , Research Paper, No 5.
18- Dunlap, R. E. (2008). “The new environmental paradigm scale: From marginality to worldwide use.” J. of Environmental Education, 40(1), 3-18.
19- Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Mertig, A. G., and Jones, R. E. (2000). “Measuring endorsement of the new ecological paradigm: A revised NEP scale.” J. of Social Issues, 56, 425-442.
20- Chin Ivy, T., Lee, C.K., and Chaun, G.K. (1998). “A survey of environmental research of geographical and environmental education.” 6 (3), 181-200.
21- Seyfang, G. (2006). “Ecological citizenship and sustainable consumption: Examining local organic food netwroks.” J. of Rural Studies, 22, 383-395.
22- Micheletti, M., Berlin, D., and Barkman, H. (2012). “Sustainable citizenship: Opportunities and barriers for citizen involvement in sustainable development.”
  (Apr. 2013)