رنگ زدایی از فاضلاب نساجی با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی در حضور پراکسید هیدروژن و پلی آلومینیوم کلراید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی.

3 ، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

4 واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

5 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی اثر استفاده از پراکسید هیدروژن و پلی آلومینیوم کلراید بر فرآیند الکتروشیمیایی در حذف رنگ از فاضلاب نساجی صورت گرفته است. در این تحقیق فرآیند الکتروشیمیایی در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از الکترودهای مس انجام گردید و اثر متغیرهای شدت جریان (400-100 میلی آمپر)، pH (10-3)، غلظت پراکسید هیدروژن (02/0-005/0 مول) و غلظت پلی آلومینیوم کلراید (200-50 میلی گرم در لیتر) بر رنگ زدایی و معدنی سازی بررسی شد. شرایط بهینه الکتروشیمیایی در حضور پراکسید هیدروژن در pHمعادل 3، غلظت پراکسید هیدروژن 01/0 مول از H2O2 و شدت جریان 300 میلی آمپر و برای فرایند الکتروشیمیایی در حضور پلی آلومینیوم کلراید pHمعادل 7، غلظت پلی آلومینیوم کلراید 100 میلی گرم در لیتر و شدت جریان 300 میلی آمپر بدست آمد. نتایج نشان دادند که فرآیند الکتروشیمیایی در حضور پراکسید هیدروژن موثرتر از پلی آلومینیوم کلراید می باشد. حداکثر انرژی مصرفی فرآیند الکتروشیمیایی در حضور پراکسید هیدروژن و پلی آلومینیوم کلراید به ترتیب 91/3 و 52/3 کیلووات ساعت بر متر مکعب بعد از 50 دقیقه بوده است. در نهایت می توان نتیجه گرفت که فرآیند الکتروشیمیایی، یک فرآیند موثر و قابل اعتماد در حذف رنگ و مواد آلی از فاضلاب های رنگی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Decolorization from textile wastewater by electrochemical process in the presence of hydrogen peroxide and Poly Aluminum Chloride

نویسنده [English]

  • farshid Ghanbari 1
1 SBMU
چکیده [English]

This study was undertaken to evaluate the effectiveness of application of H2O2 and PAC in conjunction with electrochemical process in the removal of color from real textile wastewater. The experiments of electrochemical process were performed in the lab scale using copper electrodes. The influence of applied current (100- 400mA), pH (3-10), dosage of H2O2 (0.005- 0.02 M) and dosage of PAC (50- 200 mg/L) on decolorization and mineralization were evaluated. The optimum conditions were obtained at a pH of 3, with 0.01 M H2O2 and applied current 300mA for the electrolysis with H2O2 and pH of 7, 100 mg/L PAC and applied current 300mA for the electrolysis with PAC .The results displayed that electrochemical process in presence of H2O2 was more effective than PAC as an additive. The maximum of energy consumptions were 3.52 and 3.91 kWh/m3 for electrochemical process with H2O2 and PAC after 50min, respectively. Finally, it can be concluded that electrochemical process is an effective and reliable process for the removal of color and organic compounds from colored wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color Removal
  • Electrochemical Process
  • Copper electrode
  • colored wastewater