استفاده از کیتین پوسته میگو برای بیوجذب فلز روی از محلول های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2 دانشگاه علوم پزشکی اهواز

چکیده

حذف فلز روی از محلول های آبی بوسیله کیتین استخراجی از پوسته میگو به وسیله روش بیوجذب آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش ها با تاثیر متغیرهای همچون pH اولیه(3-7)،غلظت اولیه فلز (50-500mg/l) و مقدار جاذب (5/0-10 gr) در دمای اتاق انجام گردید. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که با افزایش غلطت اولیه فلز میزان جذب فلز کاهش یافته و میزان حذف فلز افزایش می یابد.همچنین داده ها نشان داد که pH بهینه برای بیوجذب موثر فلز روی بوسیله کیتین pH، 7 می باشد.برای توصیف داده های سینتیک مدل های سینیتک شبه درجه اول و شبه درجه دوم مورد استفاده قرار گرفت.داده های دینامیک برای فلز روی با مدل سینتیک شبه درجه دوم تطبیق داده شد. همچنین داده های آزمایشگاهی بدست آمده با مدل های جذب همچون مدل های لانگمیر و فروندلیچ مورد آزمایش قرار گرفت و نشان داد که با جذب همدمای فروندلیچ بیشترین مطابقت را دارد.همچنیین مشخص شد که کیتین استخراجی از پوسته میگو برای حذف روی دارای توان 270/270mg/l جذب بوده و در مقایسه با جاذب های دیگر ظرفیت جذب بالای دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The use of chitin shrimp shells for the biosorption of zinc from aqueous solutions

نویسندگان [English]

  • Nematollah Jaafarzadeh 1
  • nezamaddin mengelizadeh 2
  • mina hormozi nejad 1
1 Ahvaz JundiShapur University of Medical Sciences
2 Ahvuz Jundishapur University of Medical Sciences
چکیده [English]

The removal of zinc ions from aqueous solutions on the chitin extracted of shrimp shells has been studied by using batch adsorption method. Experiments were performed as a function of initial pH (3-7), initial metal concentration (50-500mg/l), and adsorbent dose (0/5-10 gr) at 25°C. .The equilibrium metal uptake was increased and percentage biosorption was decreased with an increase in the initial concentration. So, the data showed that optimum pH for efficient biosorption of zinc by chitin was 7. The pseudo first order and pseudo second order kinetic models were used to describe the kinetic data. The dynamic data fitted with the pseudo second order kinetic model for zinc. So, Experimental data obtained were tested with the adsorption models like Langmuir and Freundlich models and Biosorption isothermal data were well correspond by Freundlich model. So that chitin extracted of shrimp shells relatively high sorption capacity, when comparing with other sorbents that was evaluated as 270.270 mg/g.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitin
  • Chitosan
  • Isotherm
  • kinetic adsorption
  • Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)