دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 36، اسفند 1379، صفحه 2-72 

مقاله علمی

تصفیه پساب‌های حاوی فنل به کمک لجن فعال

صفحه 25-30

10.22093/wwj.2001.175700

منوچهر وثوقی؛ ایران عالم‌زاده؛ علی‌محمد اشراقی


مقاله علمی

کاربرد پرتوهای بنفش در گندزدایی آب

صفحه 39-47

10.22093/wwj.2001.175702

حسین غفوریان؛ رضا دباغ؛ غلامرضا نبی؛ ناصر مهردادی