دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 27، آذر 1377، صفحه 2-63 

مطالعه موردی

ارزیابی فرایند لجن فعال دو مرحله ای (AB) در تصفیه فاضلاب شهر اصفهان

صفحه 11-17

10.22093/wwj.1998.174643

علیرضا مصداقی نیا؛ امیرحسین محوی؛ فریبرز علی محمدی


یاداشت‌ فنی

چگونه فاضلاب تصفیه می‌شود؟ (لجن فعال 6)

صفحه 52-56

10.22093/wwj.1998.174660

مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب