نویسنده = محمدرضا شاهمنصوری
بازیابی پساب حاصل از شست وشوی فیلترهای تصفیه خانة آب با روش شناورسازی با هوای محلول

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 24-30

محمدحسن محمودیان؛ محمدمهدی امین؛ محمدرضا شاهمنصوری؛ محمد قاسمیان


بررسی شیمیایی و میکروبی آب آب‌انبارهای روستایی در استان گلستان

دوره 14، شماره 1، خرداد 1382، صفحه 26-31

10.22093/wwj.2003.176375

حسین پورمقدس؛ محمدرضا شاهمنصوری؛ علی ظفرزاده


حذف رنگ و مواد آلی فاضلاب های صنعت نساجی با کمک زائدات تصفیه خانه آب

دوره 10، شماره 4، اسفند 1378، صفحه 5-18

10.22093/wwj.2000.174933

محمدرضا شاهمنصوری؛ بیژن بینا؛ مجید فلاحتی


بازیابی آلوم از لجن حاصل از زلال سازهای تصفیه خانه آب اصفهان

دوره 9، شماره 1، خرداد 1377، صفحه 19-30

10.22093/wwj.1998.174224

محمدرضا شاهمنصوری؛ علیرضا مصداقی نیا؛ بیژن بینا؛ سید حسین مرتضوی


قدرت بقای ویروس HIV عامل ایجاد بیماری ایدز در آب و فاضلاب

دوره 8، شماره 4، اسفند 1376، صفحه 38-41

10.22093/wwj.1998.174217

محمدرضا شاهمنصوری؛ مسیح میرلوحی


استفاده از مخمر به عنوان پلی الکترولیت طبیعی در تصفیه آب و اثر آن در حذف E. Coli

دوره 8، شماره 2، شهریور 1376، صفحه 32-42

10.22093/wwj.1997.174171

بیژن بینا؛ بهنام وکیلی؛ محمدرضا شاهمنصوری


بررسی دترجنت‌ها در زاینده رود

دوره 8، شماره 1، خرداد 1376، صفحه 30-38

10.22093/wwj.1997.174005

محمدرضا شاهمنصوری؛ محمدمهدی امین؛ مرضیه وحید دستجردی


بررسی کارایی صافی کند ماسه ای در حذف کلیفرمها و مواد آلی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1375، صفحه 22-26

10.22093/wwj.1996.173897

محمدرضا شاهمنصوری؛ بیژن بینا؛ رضا رضایی


استفاده از پرمنگنات پتاسیم به عنوان کمک منعقد‌کننده در عملیات تصفیه آب

دوره 6، شماره 3، اسفند 1374، صفحه 12-20

10.22093/wwj.1996.173845

بیژن بینا؛ محمدرضا شاهمنصوری؛ اسدالله ذهب صنیعی