بررسی کارایی ازناسیون در کاهش کل کربن آلی و باکتری‌های کلیفرم در تصفیه‌خانه آب اصفهان در سال 1383

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

ازن به عنوان یک اکسیدکننده و ضدعفونی کننده قوی از اوایل قرن گذشته کاربرد وسیع و فراوانی در عملیات تصفیه آب پیدا کرده است. غلظت ازن مورد استفاده در عملیات تصفیه آب، به میزان 0/4 میلی‌گرم در لیتر ازن، برای 5 دقیقه برای گندزدایی در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مکمل ضدعفونی با ازن، از کلر  استفاده می‌شــود که به نــام فرآیـنـد ازن – کلر مشهور است.تصفیه‌خانه آب اصفهان از سال 1382 به منظور گندزدایی در فاز یک با ظرفیت m3/s5 از فرایند ازن -کلر استفاده می‌نماید . هدف از این بررسی تعیین کارایی ازن در کاهش کل کربن آلی(TOC) و عوامل باکتریایی است که در آب خام ورودی به تصفیه‌خانه وجود داشته و می‌بایستی در فرآیندهای تصفیه کاهش بیابد. در این بررسی به مدت سه ماه تعداد 25 نمونه از قسمتهای مختلف ورودی ،بعد از ازن زنی اولیه، بعداز ازن زنی ثانویه و خروجی تصفیه‌خانه آب اصفهان برداشت شد و آزمایشهای میکروبی و کل کربن آلی برروی نمونه ها انجام گرفت. بر اساس آزمون آماری مشخص شد که میانگین غلظت کل کربن آلی و تعداد باکتریهای کلیفرم و کلیفرم‌های مدفوعی در قسمتهای ورودی ،بعد از ازن زنی اولیه و بعد از ازن‏زنی ثانویه اخـتلاف معنـی‌داری وجـــود دارد (p0/05) .باتوجه به معنی‌دار نبودن اختلاف ازن زنی ثانویه و خروجی  برای کل کربن آلی و باکتری‌های کلیفرم و کلیفرم‌های مدفوعی ازن زنی به تنهایی برای گندزدایی آب در این تصفیه‌خانه کافی نیست و در نتیجه، کلرزنی در قسمت خروجی تصفیه‌خانه، هم برای ایجاد باقی‌مانده و هم برای گندزدایی کامل آب مورد نیاز می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of Ozonation in Decreasing Total Organic Carbon and Total Coliform Bacteria in Isfahan Water Treatment Plant

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Shahmansouri 1
  • Mehdi Kargar 2
1 Associate Professor, Department of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences
2 Graduate Student of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Ozone, as a powerful oxidant and disinfectant, has found wide applications in water treatment since early 20th century. A concentration level of 0.4mg/L for 5 minutes is considered to be sufficient for conventional disinfection in water treatment. The ozonation-chlorination process, with chlorine as a supplementary disinfectant, has been used since 2003 in phase 1 of Isfahan Water Treatment Plant with an influent capacity of 5m3/s. The object of this study is to determine ozone efficiency in decreasing total organic carbon, total coliform, and fecal coliform in raw water. In this study, 25 samples over the 3 months of study were collected from the influent, after both primary and secondary ozonation stages, and from the effluent from Isfahan Water Treatment Plant. The microbial test and total organic carbon (TOC) were measured. The results showed significant differences (p0.05). The result obtained from this study revealed that the application of ozone as a disinfectant in the water treatment plant in Isfahan is not adequately efficient and that final chlorination may, therefore, be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ozonation
  • Total Organic Carbon
  • Coliform Bacteria
  • Disinfection
  • Isfahan Water Treatment Plant
1- Tchobanoglous, G., Burton, F.L., and  Stensel, H.D. (2003). "Wastewater engineering: treatment and reuse." 4th  ed. McGraw Hill , 1286- 1295.
2- Gunten, U.V. ( 2003). "Ozonation of drinking water part I, oxidation kinetics and product formation." www.elsevier. com/locate/waters, 1443-1467.
3- Bitton, G. (1999). "Wastewater microbiology." 2nd edition, John Wiley and Sons Inc, 578.
4- Gottschalk, C., Libra .JA., and Saupe, A. ( 2002). "Ozonation of water and wastewater", E. and F.N. Spon Ltd. London, 22-35.
5- Twort, A. C., and Ratnayaka, D. D. ( 2000). "Water supply." 5th ed. IWA , 452.
6- Chapman, D.( 1996). "Water quality assessments." 2nd ed. E. and F.N. Spon.
7- معاونت امور فنی  و تدوین معیارها، (7 137)" راهنمای بهره برداری و نگهداری واحد های تصفیه خانه آب." نشریه 177 سازمان برنامه و بودجه، انتشارات سازمان برنامه و بودجه،(7)، 110-94.
8-APHA, AWWA, WPCF, (1992). "Standard methods for the examination of water and wastewater." 18th ed., APHA, NW.