دوره و شماره: دوره 28، شماره 3 - شماره پیاپی 109، مرداد و شهریور 1396، صفحه 1-125 
بررسی کارایی فرایند شناورسازی با هوای محلول در حذف آنیلین از محیط‌های آبی

صفحه 64-73

10.22093/wwj.2017.45362

شهین احمدی؛ فردوس کرد مصطفی پور؛ ادریس بذر افشان؛ زهرا کاشی تراش اصفهانی؛ عطااله رخش خورشید