دوره و شماره: دوره 28، شماره 6 - شماره پیاپی 112، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1-110 
عوامل مؤثر بر گرفتگی غشاء در راکتور زیستی غشایی

صفحه 48-54

10.22093/wwj.2017.45889

پروین ناهید؛ حمیدرضا کریمی نیا؛ احسان بنایان اصفهانی؛ محدثه خراسانی زاده