کاربرد روش پردازش تصاویر برای تعیین هاله آلودگی در محیط‌‌های متخلخل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکترای میکروبیولوژی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد رشته عمران گرایش مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

تعیین گستره و سرعت توسعه هاله آلودگی در منابع آب گامی ‌اساسی در طراحی شیوه پاکسازی است. این فرایند به‌ویژه برای منابع آب زیرزمینی به‌دلیل دسترسی دشوار و تعدد متغیر‌ها پیچیده است. در پژوهش حاضر، روش پردازش تصاویر برای تعیین ناحیه آلودگی و تحلیل میزان پخش مواد همراه جریان تراوش در محیط متخلخل پیشنهاد شده است. علاوه بر الگوریتم پردازش تصاویر در نرم‌افزار MATLAB، از تحلیل کمترین مجموع مربعات و حل معادله پخش نیز استفاده شد و ضرایب هیدرودینامیکی پخش در بستر‌های متخلخل در محدوده وسیعی از زمان و مکان بدون ایجاد اغتشاش و با دقت قابل قبول محاسبه شد. تحلیل و راستی‌آزمایی نتایج نشان‌دهنده دقت مناسب و محدود بودن خطا به کمتر از 11 درصد بود، لذا این روش در مطالعه پدیده پخش از کارایی لازم برخوردار است. در این پژوهش تخمین ضریب پخش‌پذیری به‌عنوان تابعی از مشخصات محیط متخلخل و عدد پکله ارائه شد، به‌طوری که این ضریب در محیط با دانه‌بندی بین 5/0 تا 3 میلی‌متر در دامنه 002/0 تا 0028/0 متر به‌دست آمد که نشانگر تأثیر زیاد دانه‌بندی بر روی ضریب پخش‌پذیری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Image Processing for Determination of Contaminant Plume in Porous Media

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Fadaei 1
  • Farhad Shafiei 2
  • Raheleh Feizi 3
1 Faculty Member of Isfahan hight education and research institute (IHEARI), Iran
2 PhD Student of Microbiology, Department of Biology, University of Isfahan, Iran
3 MSc in Civil Engineering-water, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Determination of the extent and growth rate of contamination zones in water resources is a crucial stage in remediation studies. The process is especially complicated due to the multiplicity of the variables involved and the limited access to groundwater aquifers. The present study uses the image processing technique to define the contaminant plume and to analyze diffusivity coefficients for seepage flows in porous media. The image processing algorithm was developed in MATLAB software and the least squares method was used to solve the diffusion equation. Thus, the hydrodynamic dispersion coefficients in porous media were calculated without any turbulence over wide ranges of time and place with an acceptable accuracy. Analysis and verification of the data thus obtained confirmed the accuracy of the proposed model and revealed a limited error range of less than 11%. It may, therefore, be claimed that the proposed method is an effective means for studying diffusivity. The equations for estimating diffusivity coefficients were developed as a function of both the porous media characteristics and the Péclet number.Using the equations, diffusivity coefficients in the range of 0.002 to 0.0028 m were obtained for a porous medium with a grain size varying from 0.5 to 3 mm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • image processing
  • Diffusivity Coefficients
  • Situ Remediation
  • Groundwater
  • Porous media
  • Contaminant
Bailey, S.E., Olin, T.J., Bricka, R.M. & Adrian, D.D., 1999, "A review of potentially low-cost sorbents for heavy metals", Journal of Water Research, 33, 2469-2479 .
Bedient, P. B., Rifai, H. S. & Newell, C. J., 1994, Groundwater contamination: Transport and remediation, Prentice-Hall Publishing Co., Englewood Cliffs, 140-310.
Branko B. & Martin J. B., 2007, "Pore-scale modeling of transverse dispersion in porous media", Journal of Water Resources Research, 43, 1-12.
Carlos, G., Sergio, A. & Raúl, O., 2015, "Effective mass diffusion and dispersion in random porous media", The Canadian Journal of Chemical Engineering, 93(4), 756-765.
Fadaei, M., Shamsaei, A. & Vossoughi, M., 2015, "Experimental investigation of nano zero-valent iron mobility in porous media", Journal of Scientia Iranica, 22(3), 1346-1356.
Fadaei, M., Vossoughi, M. & Shamsaei, A., 2014, "In-situ nitrate remediation using nano iron/nickel particles" Journal of Environment Protection Engineering, 40(3), 75-86.
Fadaei, M., Vossoughi, M. & Shamsaei, A., 2015, "In-situ Pb2+ remediation using nano iron particles", Journal of Environmenatl Health Science and Engineering, 13(1), 1-11.
Inoue, K., Takenouti, R., Tanaka, T. & Matsunaga, N., 2009, "Non-intrusive technique for identifying solute dispersion in porous media using image analysis", International Offshore and Polar Engineering Conference Osaka, Japan.
Kueper, B.H., Abbot, W. & Farquhqr, G., 1989, "Experimental observation of multiphase flow in heterogenous porous Media", Journal of Contaminant Hydrology, 5, 83-95.
Lapworth, D. J., Baran, N., Stuart, M.E. & Ward, R.S., 2012, "Emerging organic contaminants in groundwater: A review of sources, fate and occurrence", Journal of Environmental Pollution, 163, 287-303.
Lalezari, R., 2008, "The effect of sewage-fed aquifer old with the release of nitric using MT3D", MSc Thesis, Shahrekord University, Iran. (In Persian)
Mahmoodian, A., 1985, "The situation in Iran and the pollution caused by the discharge of wastewater into water sources", Iranian Journal of Water, 10, 43-53. (In Persian)
Mohseni, O., 1986, "Babol zone to nitrate contamination of groundwater", MSc Thesis, Tarbiat Modarres University in Tehran, Iran.
Nanbakhsh, H., 2001, "Evaluation of nitrate and nitrate concentrations in drinking water wells in Urmia", Research Report, 98-103. (In Persian)
Naseri, H. & Alijani, F., 2002, "Study the plain-ize Hydrogeochemistry and groundwater pollution", Research Unit and Water Engineering Standards, Khuzestan Water and Power Authority. (In Persian)
Naseri, H., 2011, "Groundwater pollution caused by oil pollution: Case study: Industrial Zone Ray", Journal of Islamic Azad University, 21(81), 11-22. (In Persian)
Oswald, S.E. & Kinzelbach, W., 2003, "Three dimensional physical benchmark experiments to test variable-density flow models", Journal of Hydrology, 290, 22-42.
Robert A. J. & Paul V. R., 1991, "A solute transport model for channelized flow in a fracture", Journal of Water Resources Research, 27(8), 1797-1808.
Rolle, M., Hochstetler, D., Chiogna, G., Kitanidis, P. K. & Grathwohl, P., 2012, "Experimental investigation and pore-scale modeling interpretation of compound-specific transverse dispersion in porous media", Journal of Transport in Porous Media, 93(3), 347-362.
Schincariol R.A., Hederick E.E., & Schwartz F.W., 1993, "On the application of image analysis to determine concentration distributions in laboratory experiments", Journal of Contaminant Hydrology, 12(3), 197-215.
Shafiefar, M., 2006, "Check condensate flow in porous media.” MSc Thesis, Sharif University of technology, Tehran, Iran. (In Persian)
Thiruvenkatacharia, R., Vigneswarana, S. & Naidub, R., 2008, "Permeable reactive barrier for groundwater remediation", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 14(2), 145-156.
Toyserkani, Z., 2007, "Organic contamination of groundwater in Tehran", MSc Thesis, Sharif University of Technology, Tehran, Iran. (In Persian)
USEPA., 2014, Office of solid waste and emergency response, brown fields and land revitalization programs: Changing American Land and Lives. Report number: EPA 560-F-08-241.
Zhao, Y. & Pei, Y., 2012, "Risk evaluation of groundwater pollution by pesticides in China: A short review", Journal of Procedia Environmental Sciences, 13, 1739-1747.