دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 1-140 (پیاپی: 88) 
جذب مس از محلولهای آبی با پسماند چای اصلاح شده با نانو ذرات مگنتیت

صفحه 112-119

سیده معصومه حسینی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ علی اکبر بابایی؛ فریبا حیدری زاده