دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-132 (پیاپی: 85) 

مقاله پژوهشی

تجزیه فتوکاتالیستی الکیل بنزن سولفانات خطی از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات TiO2

صفحه 2-9

رامین نبی زاده؛ امیر حسین محوی؛ مریم قنبریان؛ سیمین ناصری؛ کاظم ندافی


بررسی خاصیت ضد باکتریایی ظروف انتقال آب، تهیه شده از نانو ذرات نقره کپسوله شده

صفحه 19-25

میثم نعمتی؛ تقی عبادی؛ حسین نازک دست؛ مهرناز اسماعیل زاده؛ یزدان رضازاده


حذف نیترات از آبهای آلوده با استفاده از نانوذرات نی اصلاح شده

صفحه 34-42

معصومه فراستی؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ مرتضی سیّدیان


یاداشت‌ فنی

بررسی کارایی فناوری نانو فیلتراسیون در حذف فلزات سنگین از فاضلاب

صفحه 125-131

سید مجید داعی نیاکی؛ افشین تکدستان؛ محمد علی ززولی؛ محمد صدیق مرتضوی