مقایسه تأثیر محلول کلوییدی نانونقره و بیوساید صنعتی E-265 بر تنفس و تشکیل بیوفیلم باکتریایی به‌روش میکروتیترپلیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه زیست شناسی، بخش میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان

چکیده

نانوذرات نقره به‌دلیل خواص ضد میکربی بی‌نظیر و سمّیت کم نسبت به سلول‌های پستانداران به یکی از رایج‌ترین نانوذرات در محصولات مصرفی تبدیل گشته‌اند. امروزه در زمینه تصفیه آب از نانوذرات به‌منظور تشخیص و حذف مواد بیولوژیکی و شیمیایی استفاده می‌شود. بنابراین به‌دنبال استفاده روز افزون از نانوذرات، لازم است که مطالعات بیشتری در ارتباط با اثرات این ذرات صورت گیرد. در این تحقیق اثرات ضد باکتریایی و ضد بیوفیلم محلول کلوییدی نانونقره (میانگین اندازه 10± 40 نانومتر) به‌روش میکروتیترپلیت بر رشد، تنفس سلولی و تشکیل بیوفیلم سویه‌های پاتوژن و ایزوله‌های جداسازی شده (A1 و A2) از سیستم خنک کننده پالایشگاه نفت اصفهان با بیوساید E-265 ، مقایسه شد. نتایج نشان دادند که غلظتهای مختلف بیوساید E-265 اثر ضد باکتریایی معنی‌داری بر رشد باکتری‌های مورد مطالعه نداشت و حتی در غلظتهای ppm 20 و ppm 40 سبب افزایش صد درصدی تشکیل بیوفیلم در ایزوله A1 شد. همچنین مشخص شد که غلظتهای پایینی از نانونقره ppm) 2-1)، فعالیت ضد باکتریایی و ضد بیوفیلم بی‌نظیری نشان می‌دهند و بنابراین می‌توان آن را به‌عنوان یک بیوساید مناسب به‌منظور استفاده در سیستم‌های گردشی آب پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Effects of Colloidal Nanosilver and Industrial Biocide E-265 on Bacterial Respiration and Biofilm Formation Using Microtiterplate Method

نویسندگان [English]

  • Samaneh Shahrokh 1
  • Giti Emtiazi 2
1 M.Sc. Student of Microbiology, Isfahan University, Isfahan
2 Prof. of Biology, Faculty of Microbiology, Isfahan University, Isfahan
چکیده [English]

Silver nanoparticles have become one of the most commonly used nanomaterials in consumer products because of their effective antimicrobial properties and low toxicity toward mammalian cells. In the area of water purification, today nanoparticles are widely used for detection and removal of chemical and biological substances. Therefore by the growing use of nanoparticles, further research is certainly needed to study the behavior of them. In this study, the antibacterial and antibiofilm activities of colloidal nanosilver (average size: 40±10 nm) on the growth, cellular respiration and biofilm formation of  pathogenic strains and the isolates from the cooling water of Isfahan Oil Refinery (A1 and A2) were compared with biocide E-265 which generally  used in this refinery by microtiterplate method. The results showed that different concentration of biocide E-265 had no significant effects on the bacterial growth and even at 20 and 40 ppm showed 100% increase in the biofilm formation of the isolate A1. Also it is detected that low concentration of nanosilver (1-2 ppm) showed unique antibacterial and antibiofilm activities and can be suggested as a suitable biocide for the recirculating water systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silver nanoparticles
  • Antibacterial Activity
  • Antibiofilm Activity
  • Microtiter Plate
1- Rebhun, M., and Engel, G. (1988). “Reuse of wastewater for industrial cooling systems.” Res. J. of Water Pollut. C., 60, 237-241.
2- Veil, J.A., Rice, J.K., and Raivel, M.E.S. (1997). Biocide usage in cooling towers in the electric power and petroleum refining industries, U.S. Department of Energy, Office of Fossil Energy, Argonne National Laboratory, Washington, DC.
3- Li, Q., Mahendra, S., Lyon, D.Y., Brunet, L., Liga, M.V., Li,D., and Alvarez, P.J.J. (2008). “Antimicrobial nanomaterials for water disinfection and microbial control, Potential applications and implications.” J. of Water Res., 42, 4591-4602.
4- Dizman, B., Elasri, M.O., and Mathias, L.J. (2004). “Synthesis and antimicrobial activities of new water-soluble bis- quaternary ammonium methcrylate polymers.” J. of Appl. Polym. Sci., 94, 635-642.
5- Lorian, V. (2005). Antibiotics in laboratory medicine, 5th Ed., Williams and Wilkins, Philadelphia.
6- Shakeri, S., Kermanshahi, R., Moghaddam, M., and Emtiazi, G. (2007). “Assessment of biofilm cell removal and killing and biocide efficacy using the microtiter plate test.” J. of Biofouling., 23, 79-86.
7- Alef, K., and Nanniper, P. (1995). Methods in applied soil microbiology and biochemistry, Academic Press. New York.
8- Petica, A., Gavriliu, S., Lungu, M., Buruntea, N., and Panzaru, C. (2008). “Colloidal silver solutions with antimicrobial properties.” J. of Mat. Sci. Eng. R., 152, 22-27.
9- Cho, K.H., Park, J.E., Osaka T., and Park, S.G. (2005). “The study of antimicrobial activity and preservative effects of nanosilver ingredient.” J. of Electrochimica Acta., 51, 956-960.
10- Kim, J. (2007). “Antibacterial activity of Ag+ ion-containing silver nanoparticles prepared using the reduction method.” Ind. J. of Eng. Chem. Res., 4, 718-722.
11- Choi, O., Deng, K.K., Kim, N.J., Surampalli, L.R., and Hu, Z. (2008). “The inhibitory effects of silver nanoparticles, silver ions, and silver chloride colloids on microbial growth.” J. of Water Res., 9, 1-9.
12- Landkamer, L.L., Honeyman, B.D., Figueroa, L.A., Dodge, C.J., and Francis, A.J. (2000). “Effect of cell structure and environmental parameters on sorption of heavy metals to bacteria: An experimental and modeling study.” America Chemical Society, 2, 467-470.
13- Dung, T.T.N., Buu, N.Q., Quang, D.V., Ha, H.T., Bang, L.A., Chau, N.H., Ly, N.T., and Trung, N.V. (2009). “Synthesis of nanosilver particles by reverse micelle method and study of their bactericidal properties.” J. of Phys., 187, 1-9.
14- Lellouche, J., Kahana, E., Elias S., Gedanken, A., and Banin, E. ( 2009). “Antibiofilm activity of nanosized magnesium fluoride.” Biomaterials, 30, 5969-5978.