بررسی کارایی فناوری نانو فیلتراسیون در حذف فلزات سنگین از فاضلاب

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست- اب و فاضلاب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

2 عضو مرکز تحقیقات فناورهای زیست محیطی و استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز

3 دانشیار گروه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، ساری، ایران

4 استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندعباس

چکیده

یکی از مهم‌ترین عوامل آلودگی محیط زیست, فاضلابهای صنعتی حاوی فلزات سنگین است که در پساب بسیاری از صنایع از جمله صنعت آبکاری وجود دارند. این فلزات در صورت ورود به بدن انسان باعث بروز انواع بیماری‌ها از جمله سرطان و همچنین آلودگی منابع آب و خاک و مرگ آبزیان می‌گردند. در این تحقیق میزان کارایی فناوری نانو فیلتراسیون در حذف سه فلز نیکل, روی و مس به‌عنوان شاخص فلزات سنگین در فاضلاب آبکاری مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی تأثیر سه عامل فشار, غلظت و زمان بر حذف فلزات سنگین مذکور با استفاده از یک غشای نانو فیلتراسیون بود. در بررسی اثر غلظت بر میزان حذف از دو غلظت ۲۵ و ۵۰ میلی‌گرم در لیتر نمکهای سولفات مس, نیترات نیکل و سولفات روی استفاده شد و همچنین اثر فشارهای ۸ ,۶ و ۴ بار مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین عوامل pH و دما در طول آزمایش‌ها ثابت در نظر گرفته شدند.  نتایج نشان داد که با افزایش فشار، میزان حذف افزایش یافت که تأثیر آن در فشار ۸ بار برای فلز مس بیشتر از بقیه بود و موجب حذف 100 درصد آن گردید. در خصوص تأثیر غلظت, نتایج نشان دهنده کاهش میزان حذف با افزایش غلظت بود به‌طوری که در مورد فلز روی از ۹۹ درصد در غلظت ۲۵ میلی‌گرم در لیتر به 7/۹۷ درصد در غلظت۵۰ میلی‌گرم در لیتر رسید. همچنین فاکتور گذشت زمان نیز عامل مثبتی در افزایش میزان حذف ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Nanofiltration Technology in Heavy Metals (Ni, Cu and Zn) Removal from Wastewater

نویسندگان [English]

  • seyed majid daei Niaki 1
  • Afshin Takdastan 2
  • Mohammad Ali Zazouli 3
  • Mohammad Seddigh Mortazavi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

One of the main sources of environment pollution is the industrial wastewater which contains heavy metals and can be found in many industries such as plating industry. If these heavy metals enter in the human body, would cause many health problems. The aim of this study was to investigate the possible application of nanofiltration technology in removal of three heavy metals (nickel, zinc, and cupper) as the most representatives of heavy metals in plating effluents. The effects of different pressure, concentration, and time of filtration on removal of these elements were evaluated. Two concentrations levels of heavy metals (25 and 50 mg/L) were studied under three different pressures of 4, 6 and 8 bar. pH and temperature were considered constant in all experiments. The results showed that increasing of pressure resulted in increased in removal. This was more significant for Cu (100% removal) than Zn and Ni under 8 bar of pressure. Also, it was found increasing of concentration resulted in decreased removal of heavy metals. The results showed that Zn removal decreased from 99% in 25 mg/L to 97. 07% in 50 mg/L .Finally, the filtration time caused a positive effect in the heavy metals removal

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanofiltration
  • Ni
  • Zn
  • Cu
  • Wastewater
  • Membrane
1- Ahmadi Asoor, A. (2005). “The role of nano technology in solving biological problems.” 8th National Congress Environmental Health, Imam Khomeini Hospital, Tehran. (In Persian)
2- Khosravi, E. (2009). Industrial wastewater filtration in electroplates, dairy and textile industries, Shahrab Pub., Tehran. (In Persian)
3- Jahanshahi, M. (2007). Molecular nano technology and biological nano technology, Mazandaran University Pub., Mazandaran. (In Persian)
4- Zazouli, M.A. (2009). Fundamental of membranous processes and their application for water and wastewater treatement, Shahrab Pub., Tehran. (In Persian)
5- Zazouli, M.A. (2007). “Investigation of RO&NF membranes technology performance & fouling on removal of hydrophobic and hydrophlic fractions of natural organic matter from water.” Ph.D. Thesis, Tehran University of Medical Science, Tehran. (In Persian)
6- Choo, C., and Lee, G. (2010). “Membrane with improved character is tics for desalination and concentration pf reactive dyes.” Indian J. of Chem Techonl, 137, 131-135.
7- Barbosa, G., and Gonzaga, C. (2007). “Removal of copper ions by nanofiltration separation purification technology.” International Symposium on Energy and Food Industry, 43, 135-142.
8- Xu, Y., and Lebrun, R.E. (2009). “Investigation of solute type separation by charged nanofiltration membrane: Effect of pH, ionic strength and solute type.” J. of Membrane Science, 158, 93-104.
9- Gilon, J., Gara, N., and Kedem, O. (2008). “Experimental analysis of negative salt rejection in nanofiltration membranes.” J. of Membrane Science, 185, 223-236.
10- Yang, X.J., Fane, A.G., and Soldenhoff, K. (2009). “Comparison of liquid membrane processes for metal separations: Permeability, stability and selectivity.” Ind. J. of Eng. Chem. Res., 42, 392-403.
11-Csefslvay, E., and Pauer, V. (2009). “Recovery of copper from process waters by nanofiltration and reverse osmosis.” J. of Desalination, 240, 132-142.
12- Wang, D., Wang, X., Tomi, Y., Ando, M., and Shintani, T. (2009). “Modeling the separation performance of nanofiltration membranes for the mixed salts solution.” J. of Membrane Science, 280, 734-743.
13- Maurer, M., Pronk, W., and Larsen, T.A. (2009). “Treatment processes for source-separated urine.” J. of Water Res., 40, 3151-3166.