حذف زیستی فنل به‌کمک باکتری بومی جداسازی شده از خاک منطقه ذوب آهن اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان

2 دانشیار گروه خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان

3 استادیار میکرب شناسی گروه علوم پایه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان

چکیده

فرایندهای صنعتی از جمله فعالیتهای بشر هستند که سبب تولید حجم بالایی از پساب حاوی آلاینده‌های آلی از جمله فنل و مشتقات آن می‌شوند. این آلاینده‌ها از جمله موادی هستند که برای سلامت محیط زیست، خاک و انسان تهدید جدی به‌حساب می‌آیند. برای پاکسازی منابع خاکی آلوده به فنل روشهای زیادی وجود دارد که از جمله این روشها حذف زیستی آن است. این تحقیق با هدف حذف زیستی فنل به جداسازی باکتری های تجزیه کننده از خاک آلوده به فنل در مجاورت استخر ایزوله کارخانه ذوب آهن اقدام شد. پس از نمونه برداری اسیدیته، مقدار مواد آلی، هدایت الکتریکی و غلظت فنل با هدف امکان وجود شرایط مساعد برای رشد باکتری تعیین گردید. همچنین اقدام به غنی‌سازی، جداسازی، شناسایی و بررسی روند تجزیه فنل توسط جدایه برتر گردید. نتایج نشان داد بهترین گونه در خاک مورد مطالعه، گونه‌ای از انتروباکتر است که توانایی حذف 400 میلی‌گرم در لیتر فنل را در طی مدت زمان 72 ساعت دارد. نتایج این تحقیق می‌تواند تأکیدی بر استفاده باکتری‌ها برای تصفیه آلاینده‌های آلی مانند فنل از محیط خاک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biodegradation of Phenol by Indigenous Bacterium Isolated from Contaminated Soil of Esfahan Steel Company Zone

نویسندگان [English]

  • Somayeh Eskandary 1
  • Mehran hoodaji 2
  • Arezoo Tahmorespour 3
چکیده [English]

Industrial processes produce high volumes of wastewater containing organic pollutants such as phenol and its derivatives. These contaminants include materials that are serious threats for environmental, human and soils characteristics . There are lots of methods for phenol removing from contaminated soils that one of them is biodegradation. In this study with the aim of phenol biodegradation, take action to isolation of bacteria from contaminated soil of Esfahan steel factory. Some properties of soil such as pH, organic matters, electrical conductivity and phenol concentration were determined. Enrichment of isolated bacteria was done. The best indigenous bacterium was selected according to its growth in presence of 400 mg.L-1 of phenol during 24h for further biodegradation studies and molecular identification. Results showed that according to phylogenetic analysis, the best isolated bacterium was the strain of Enterobactersp. that could remove 400 mg.L-1phenol during 72 hours. The results of this study shown that indigenous bacterium can remove organic pollutant such as phenol from contaminated soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contaminated Soil
  • Steel Company
  • Phenol
  • Indigenous Bacterium
  • Biodegradation
1- Environmental Protection Agency. (2004). Collation of toxicological data and intake values for humans, EPA. Report, USA.
2- Veglio F., Esposito, A., and Reverberi, A.P. (2003). “Standardization of heavy metal adsorption test.” J. Process Biochem., 38, 953-961.
3- Boopathy, R. (2000). “Factors limiting bioremediation technologies.”  J. Bioresource Tech., 74, 63-67.
4- Ren, S., and Frymier, P.D. (2003). “Toxicity estimation of phenolic compounds by bioluminescent bacterium.” J. Environmental Metal Engin., 129, 328-335.
5- Koutny, M., Ruzicka, J., and Chiachula, J. (2003). “Screening for phenol-degrading bacteria in the pristine soils of south Liberia.” J. Applied Soil Eco., 23, 79-83.
6- Herman, H., Muller, C., Schimdt, I., and Hahnake, K. (1995). “Localization and organization of phenol degradation genes of Pseudomonas Putida strain H., molecular and general genetics.” J. Microbiological Rev., 247, 240-246.
7- Janssen, D. B., and Noordman, W.H. (2002). “Rhamnolipid stimulates uptake of hydrophobic compound by Pseudomonas Aeruginosa.J. Applied and Environmental Mic., 68, 4502-4508.
8- Rahman, K.S.M., Thahira-Rahman, J., and Banat, I.M. (2002). “Towards efficient crude oil degradation by a mixed bacterial consortium.” J. Bioresearch Tech., 85, 251-257.
9- Hogg, T., and Heury, J. L. (1984). “Comparison and extracts with the saturation extracts in estimating salinity in Liberia Ewan soils.” J. Canadian Soil Science, 64, 699-704.
10- Rhoades, J. D. (1986). “Cation exchange capacity.” Page, A. C. (Ed.,) Methods of soil analysis, part 2, American Society Agronomy.
11- American Public Health Association. (1998). Standard methods for the examination for water and wastewater, 20th Ed., AWWA, WPCF, Washington D.C.
12- Hancock, P.,  and Deau, J. R. (1997). “Extraction and fate of phenols in soil.” J. Analitical Communications, 34, 377-379.
13- Abuhamed, T., and Bayraktar, E. (2004). “Biodegradation of benzene, toluene and phenol in a two-phase system.” J. Biochemical Eng., 19, 137-146.
14- Aislabie, J., Foght, J. and Saul., D. (2000). “Aromatic hydrocarbon degrading bacteria from soil near Scott base, Iberia ewen.” J. Polar Biological, 23, 183-188.
15- Tahmourespour, A., and  Kasra Kermanshahi, R. (2007). “Adaptation a bacterium isolated from wastewater to heavy metal”  J. Water and Wastewater, 61, 53-59. (In Persian)
16- Eskandary, S., Tahmourespour, A., and Hoodaji, M. (2011). “Investigation of growth and removal of phenol by isolation of bacterium from industrial wastewater in vitro.” J. Water and Wastewater, 22, 78-85. (In Persian)
17- Malekzade, F. (1992). Microbiology., 1st Ed., Aghigh, Pub., Tehran. (In Persian)
18- Guo-Ying, Z., Jian-Ya, L., Hai-Bo, S., Jie, L., Yuan-Yuan, F., and Zhao-Jie, C. (2009). “Isolation and characterization of a newly isolated polycyclic aromatic hydrocarbons-degrading  Janibacter anophelis strain JY11.”  J. Hazardous Materials, 172, 580-586.
19- Mcpherson, M.J., and Muller S.G.  (2000). PCR, Bios. Scientific Pub., New York, Oxford.
20- Mahmodi, S. (2001). Principle of soil science, Tehran University, Tehran. (In Persian)
21- Kotresha, D., and Vidyasagar, G.M. (2008). “Isolation and characterization of phenol degradation Pseudomonas aeroginosa MTCC- 4946.J. World Journal Microbial Biotech., 24,541-547.
22- Ghanavati, H., and Emtiazi, G. (2007). “Effect of phenol inhibition on nitrification process in ammonium and phenolic wastewater of coaltar plant.” J. Water and Wastewater, 61,43-52. (In Persian)
23- Agarry, S.E., and Solomon, B.O. (2008). “Kinetic of batch microbial degradation of phenol by indigenous Pseudomonas Fluorescence.J.  Environmental Science Tech., 5, 223-232.
24- Paraskevi, N.P., and Euripides, G.S. (2005). “ Effect of temperature and additional carbon source on phenol degradation by an indigenous soil Pseudomonas.J. Biodegradation, 16, 403-413.
25- Yang, C., and Lee, C.M. (2006). “Enrichment, isolation and characterization of phenol-degrading Pseudomonas Resinovornas strain P-1 and Brevibacillus sp. Strain P-6.J. International Biodetrioration and Biodegradation, 59, 206-210.
26- Muftah, H., Muhtaseb, Sh., and Maklouf, S. (2009). “Biodegradation of phenol by Pseudomonas Putida immobilized in polyvinyl alcohol (PVA) gel.”  J. Hazardous Material, 164, 720-725.
27- Stoiloue, I.,  Krastanov, A., Stanchev, V., Daniel, D., Gerginova, M., and Alexieva, Z. (2006). “Biodegradation of high amounts of phenol, catechol, 2,4 diclorophenol and 2,6 dimethoxyphenol by Aspergillus Awamori cells.” J. Enzyme and Microbial Technology, 39, 1036-1041.