دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 1-88 (پیاپی: 49) 

مقاله پژوهشی

مطالعه میزان آلودگی هیدروکربوری سواحل خلیج فارس و امکان تجزیه بیولوژیکی آن

صفحه 2-9

منوچهر وثوقی؛ پریوش مصلح آبادی؛ ایران عالم زاده؛ مهدی برقعی؛ داود رشتچیان؛ علی محمد صنعتی