استفاده از پساب تصفیه شده بیمارستانی برای آبیاری فضای سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و مدیر گروه پژوهشی محیط زیست، پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی- عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

3 کارشناس عمران و مسئول تصفیه‌خانه فاضلاب بیمارستان شهدای کارگر

چکیده

با توجه به مشکل کمبود آب در کشور ما و به خصوص در نقاط کویری نظیر استان یزد که به دلیل قرار گرفتن در فلات مرکزی ایران دارای آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی است، تأمین آب در حال حاضر از اهمیت فراوانی برخوردار است. در چنین شرایطی، استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده می‌تواند به عنوان یکی از راه‌های غلبه بر مشکل کم آبی تلقی شود و لذا با توجه به همین مسئله و جلوگیری از هدر دادن منابع طبیعی و تخریب محیط زیست، از فروردین ماه سال 1380 تصمیم بر این گرفته شد که از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز در بیمارستان شهدای کارگر یزد استفاده شود و خوشبختانه از همان زمان این تصمیم به مرحله اجرا در آمد. سیستم تصفیه موجود، فرایند لجن فعال از نوع هوادهی ممتد می‌باشد. براساس بررسی‌های به عمل آمده، دبی متوسط فاضلاب بیمارستان، حدود 250 مترمکعب در روز است که خوشبختانه در طول روزهای هفته نوسانات محسوسی در آن دیده نمی‌شود. میانگین آزمایش‌ها و آنالیزهای انجام شده بر روی فاضلاب خام و فاضلاب تصفیه شده، نشان می‌دهد که مقدار پارامترهای PH، BOD5، COD، کل مواد معلق و کل کلیفرم‌ها به ترتیب 7/2، 330 میلی‌گرم در لیتر، 460 میلی‌گرم در لیتر، 280 میلی‌گرم در لیتر و MPN 108*4/1، در هر 100 میلی‌لیتر بوده و مقادیر این پارامترها در فاضلاب تصفیه شده نیز به ترتیب از BOD5 به بعد 45، 75، 60 و 104*3/5 در 100 میلی‌لیتر می‌باشد. راندمان تصفیه در سیستم مذکور در حذف BOD5، COD، کل مواد معلق و MPN به ترتیب 4/86%، 7/83%، 6/78% و 15/99% بوده و کیفیت فاضلاب تصفیه شده در مقایسه با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران برای استفاده مجدد در فضای سبز از نظر کلیه پارامترها به جز MPN مطابقت دارد. پارامترهای مهم کیفیت آب نظیر EC، SAR و Na% در فاضلاب تصفیه شده نیز اندازه‌گیری شده و مقادیر آنها به ترتیب 420، 2/5 و 37/5 µs/cm بوده، لذا فاضلاب مورد نظر از نظر کیفیت آب آبیاری، در ردیف‌های آب متوسط قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Hospital Wastewater Effluent for Irrigation of Green Fields

نویسندگان [English]

  • Haadi Poordara 1
  • Masood Zeini 2
  • Jafar Falah 3
1 Assist.Prof. Yazd University
2 Faculty member of Yazd University
چکیده [English]

Considering the problem of water shortage in Iran specially in arias such as yazd province that is located in the center of the country, wastewater reuse is one of the most important successful methods to overcome the problem of water shortage. In order to supply water for irrigation and to control the environmental pollution in the Shohada-e-Kargar hospital, the wastewater treated and then reused for irrigation of trees and green fields by using the extended aeration activated sludge system. According to this research, the average of wastewater effluent is approximately 250 m3/day. In this study pH and the content of BOD5, COD, TSS, and MPN in raw wastewater was 7.2, 330mg/l, 460mg/l, 280mg/l and 4.1*108/100ml respectively. The same parameters in the effluent were found 7.6, 45mg/l, 75mg/l, 60mg/l and 3.5*104/100ml respectively. The efficiency of this system for removal of BOD5, COD, TSS, MPN was 86.4% , 83.7%, 78.6% , 99.15% respectively. With respect to the water quality standards prepared by Iranian Environmental Protection Organization, the quality of this effluent is considered to be suitable for agriculture except for MPN which is decrease by increasing the detention time during chlorination. The important parameters of water quality shuch as EC, SAR, Na% in the effluent were 420µs/ml, 2.5, 37.5 respectively and the quality of this effluent is classified as acceptable for irrigation.

1- پروینی، م.ا.، (1374). " استفاده مجدد از پساب‌های شهری، راه‌ حل دیگر و منبعی قابل اطمینان " فصلنامه امور آب، وزارت نیرو، مجله آب و توسعه، سال سوم، شماره 4.
2- علیزاده، ا.، (1374). " آبیاری در زمین‌های کوچک"، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
3- افیونی، م.، مجتبی‌پور، نوربخش، ف.، (1363). " خاک‌های شور و سدیمی و اصلاح آنها" ، انتشارات ارکان، چاپ اول.
4- حاج رسولیها، ش.، (1364). " کیفیت آب در کشاورزی "، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
5- حسینیان، م.، (1360). " شناسایی فاضلاب و مصرف مجدد فاضلاب، پساب و آب‌های آلوده "چاپ مهتاب ظهیرالاسلام.
6- سازمان حفاظت محیط زیست، (1380). " ضوابط و استانداردهای زیست محیطی"، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست،
7- قانعیان، م.ت.، مصداقی نیا، ع.، احرامپوش، م.، (1380). "مبانی استفاده مجدد از فاضلاب"، انتشارات طب گستر.
8- Rowe, D.A. and Magid, I., (1995). “Handbook of Wastewater Reclamation and Reuse”, Lewis Publishers.
9- Takashi, A. and Audrey, D., (1996). “Wastewater Reclamation Recycling and Reuse; Past, Present and Future” Wat. Sci. Tech., Vol. 33, No: 10-11, pp: 1-14.
10- A.P.H.A., A.W.W.A., W.P.C.F., (1995). “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 19th Edition, A.P.H.A.N.W-Washington D.C.
11- Ayres, R. M., Stott, R. Mara, D.D and Lee, D.L., (1992). “ Wastewater Reuse in Agriculture and the Risk of Intestinal Nematode Infromation”, Parasitol, Today, 8/1 pp: 32-35.
12- Ayres , R. M. and Mara , D.D., (1996). “Analysis of Wastewater for use in Agriculture”, Geneva.
13- Pump, H. and Krisk, H., (1992). “ Laboratory Manual for the Examination of Water, Wastewater and Soil”, VCH Publisher Inc.