مطالعه میزان آلودگی هیدروکربوری سواحل خلیج فارس و امکان تجزیه بیولوژیکی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه صنعتی شریف

2 مربی دانشگاه صنعتی شریف

3 استادیار دانشگاه صنعتی شریف

4 دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

5 مربی داشگاه خلیج فارس

چکیده

میزان آلودگی نفتی و فلزات سنگین موجود در رسوبات 8 ایستگاه انتخابی در سواحل خلیج فارس اندازه گیری و نتایج نشان داد که میانگین هیدروکربورهای کل بین 14/3 تا 143/6 میلی گرم بر کیلوگرم است و بالاترین غلظت فلزات سنگین را نیکل با میزان 58/6 میلی گرم در کیلوگرم در منطقه امام حسن واقع در حدود 50 کیلومتری غرب بندر بوشهر دارا می‌باشد. درمان بیولوژیکی در دو محیط دوغابی و جامد مورد مطالعه قرار گرفت. از 8 نوع باکتری شناسایی شده در خاک این منطقه، 4 سویه به نام‌های EM2 ،  SH، GN1 و GN3 بهترین راندمان را جهت حذف هیدروکربورهای حلقوی PAH را از خود نشان دادند. زمان حذف در محیط دوغابی در حدود 45 روز است که در این مدت نفتالین و فنانترن به ترتیب 73 و 66 درصد حذف می شوند. در محیط جامد فعالیت میکروب‌های مخلوط و خالص مطالعه می‌شود.  نتایج نشان می‌دهند که میکروب‌های مخلوط از توانایی بالاتری برخوردارند، زیرا گونه‌های متفاوت قادر به ایجاد شرایط مناسب برای رشد خود در محیط‌های مختلف هستند. از طرف دیگر به خاطر عدم اختلاط کافی در محیط جامد، سرعت انتقال مواد کاهش یافته و در نتیجه فعالیت میکروب‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. لذا راندمان حذف در محیط دوغابی بیشتر از جامد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination and Bioremediation of Petroleum Pollutant in Soil of Persian Gulf Coast

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Vossoughi 1
  • Parivash Mosleh Abadi 2
  • Iran Alemzadeh 1
  • Mehdi Borghei 3
  • Davoud Rashtchian 4
  • Ali Mohammad Sanati 5
1 Prof. Chemical Engineering and petroleum, BBRC, Sharif University of Technology
2 Instructor. Chemical Engineering and petroleum, BBRC, Sharif University of Technology
3 Assist.Prof. Chemical Engineering and petroleum, BBRC, Sharif University of Technology
4 Assoc.Prof. Chemical Engineering and petroleum, BBRC, Sharif University of Technology
5 Instructor. Chemical Engineering and petroleum, BBRC, Sharif University of Technology
چکیده [English]

The amount of petroleum pollutant in soil of Persian Gulf coast at 8 selected stations were determined and showed the concentration between 14.3-143.6 mg/kg.  Nickel has the highest concentration  level of heavy metal with 58.6 mg/kg in Emam Hassan area at 50 kilometers of west Boushehr port. Bioremediation of contaminated soil were studied in two medium in slurry and solid state fermentation and 8 bacteria types were isolated. Four species: EM2, SH, GN1 and GN3 presented optimal PAH removal efficiency.  Biodegradation efficiency under slurry condition was found after 45 days which during this period, naphthalene and phenanthrene showed 73% and 66% removal efficiency respectively. Under solid state conditions, microbial activity of mixed and pure culture were studied.  The results presented that mixed culture due to high ability of different strains for growth, showed higher degradability compared to pure culture, but due to insufficient mixing under solid state condition, mass transfer velocity of nutrient reduces to the level that caused reduction in cell activity, so removal efficiency under slurry condition was found higher than solid state respectively.

1-    Renolds, R.M., (1993).“Physical Oeanography of The Persian Gulf Strait of Hormaz and Gulf of Oman Results From The Expedition” , Mar pollution, 27, pp: 32-60.
2-    IMCOS, (1984). "Hand book of weather in the Gulf",  General Elimate Data, London, IMCOS Marine LTD.
3-    Esmaili, H., (1998). “Environmental Pollution of Iran as a Consequence of The Kuwait War” Dept of Education and Research Ministry of Jahad, Tehran, IRAN
4-    Bamaby, F., (1991). “The Environment Impact of The Persian Gulf War” The Ecologist, 21 (4), pp: 166 – 172.
5-    Lang, W., J.H., Puhakka, J.H., (2000). “In Site Biological Remediation of Cotaminated Ground Water a Review” Env.pollution, 107, pp: 187 – 197.
6-    Everisen, R, (1998). “Remediation of Petroleum Contaminated Soil” Lewis publisher, pp: 2.
7-    Escantin, E., Porte, (1999). “Assessment of PAH Pollution in Coastal Dreas from the NW Mediter nean through the Analysis of Fish Bile”, Marine Pollution Buletin, Vol 38, No.12.
8-    Hakstege, A.L., Vangelder malsem, L.A., (1998). “Pilot Remediation of Sediment from the Petroleum Harbun on Amsterdam”, wat. Sci.Tech., Vol.37, No. 6 –7, pp: 403 – 409.
9-    Ghassemi, M.J., (1988). “Innovative sites”, Haz.Mat, 17, pp: 187 – 206.
10-  Yaghmaei, S., Vossoughi, M., Safekordi, A., (2000). “Biodegradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by Fungi Isolated from Tar Contaminated Soil” Chisa, 27 – 31, Praha, Czech.
11-  Yaghmaei, S., Vossoughi, M., Safekordi A., (1999). “Modeling and Simulation on Bioremediation Process”, 4th Nation Chemical Eng. Congress, Tehran, Iran.
12-  Zhongming Z., Jeffery, O., (2000). “Removal of Surfactant Solubilized Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by Phanerochaete Chrysosporium in a Rotating Biological Contactor Reactor” , Biotechnology, 46, pp: 241, 249.
13-  Dincer, A.R., Kargi, F., (2000). “Performance of Rotating Biological Disk System Treating Saline - Wastewaters” Process Biochemistry 36, pp: 901 – 906.
14-  “ Sampling and Analysis of Hydrocarbon Contaminated Soil ” TAB ON CONTAMINATED SITES Environment, Canada.
15-  Lee, MD, Ward, CH., (1985). “Environmental and Biological Methods for the Restoration of Contaminated Aquifers” Envi.Toxical chem, 4, pp: 743 – 750.