دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 30، شهریور 1378، صفحه 2-87 
تأثیر آهک در حذف باکتری های رشته ای و کنترل بالکینگ

صفحه 31-38

10.22093/wwj.1999.174807

احمدرضا صهبایی؛ علی اکبر عظیمی؛ محمد کرباسی؛ شکوه السادات بابامیر


یاداشت‌ فنی

اصول راهبری تصفیه خانه های آب (قسمت سوم)

صفحه 62-68

10.22093/wwj.1999.174821

مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب