دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 1-121 (پیاپی: 79) 

مقاله پژوهشی

جذب سطحی کروم از محیط آبی با استفاده از پلی‌آنیلین

صفحه 2-9

مجید ریاحی سامانی؛ سید مهدی برقعی؛ علی اولاد؛ محمدجواد چایچی


حذف اندوتوکسین از آب با فرایند ازن‌زنی کاتالیتیکی غیرهمگن در حضور خاکستر استخوان

صفحه 26-31

عباس رضایی؛ قادر غنی‌زاده؛ احمدرضا یزدانبخش؛ قربان بهزادیان‌نژاد


تعیین کارایی فناوری سونوشیمیایی در تجزیه سیانید از محیط‌های آبی در حضور پراکسیدهیدروژن

صفحه 32-37

رضا شکوهی؛ امیرحسین محوی؛ ضیاءالدین بنیادی؛ محمدرضا سمرقندی؛ عباس صادقی؛ مهرداد کریمی


تعیین کارایی خاک اره در حذف سیانید از محلولهای آبی

صفحه 53-58

علی رضا رحمانی؛ محمد تقی صمدی؛ محسن قیمالی؛ هادی متقی‌پور


تجزیه و تحلیل مدیریت کیفیت در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان با استفاده از مدل EFQM

صفحه 69-75

محمدرضا صفائیان؛ حبیب‌ا... دانایی؛ زین‌العابدین رحمانی؛ حمیدرضا ایزدبخش


پیش‌بینی تراز آب دریای خرز مبتنی بر سیستم تقریبگر فازی

صفحه 90-98

فرهاد رمضانی موزیرجی؛ مهدی یعقوبی؛ عبدالعظیم قانقرمه