مهندسی مجدد در کلاریفایرهای تصفیه‌خانه آب اصفهان از طریق نصب سیستم لاملا

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسنده

مدیر تصفیه‌خانه آب اصفهان و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان،اصفهان

چکیده

به‌منظور دستیابی به کارایی بهتر و بیشتر در حذف کدورت در حوضچه‌های ته‌نشینی تصفیه‌خانه‌های آب می‌توان از لوله‌های شیب‌دار، صفحات دوار یا صفحات موازی شیب‌دار استفاده نمود. با هدف بررسی کارایی استفاده از حوضچه‌های ته‌نشینی متعارف مجهز شده به سیستم لاملا، پایلوت شش گوشه با قطر هیدرولیکی 50 تا 80 میلی‌متر و زاویه 60 درجه و طول 1/2 متر طراحی و بر روی یک قطاع 15 درجه نسبت به مرکز(یک سل) یکی از حوضچه‌های ته‌نشین کننده تصفیه‌خانه آب اصفهان نصب شد. کدورت آب ورودی به حوضچه ته‌نشین کننده نسبت به کدورت آب خروجی از سرریز این قطاع و قطاع مشابه فاقد سیستم لاملا در همان حوضچه ته‌نشین کننده، در طول مدت یک سال و شرایط کاملاً طبیعی و یکسان با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری T، مورد مقایسه قرار گرفت. مشخص شد که در کدورتهای یکسان در صورت عدم استفاده از سیستم لاملا، درصد حذف کدورت توسط حوضچه‌های ته‌نشینی تصفیه‌خانه آب اصفهان حداقل 0/9، حداکثر 54/01 و به‌طور میانگین 18/9 درصد است در صورتی که در قطاع مجهز شده به سیستم لاملا این اعداد به‌ترتیب 20، 65 و 35/3 درصد بود. این موضوع برتری قاطع عملکرد حذف کدورت در قطاع حوضچه ته‌نشینی مجهز شده به سیستم لاملا نسبت به قطاع متعارف حوضچه ته‌نشین کننده را نشان می‌دهد.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Re-Engineering of Clarifiers in Isfahan Water Treatment Plant Using Lamella System

نویسنده [English]

  • Mohsen Memarzadeh
Manager of Isfahan Water Treatment Plant and M.Sc. of Soil Sciences Eng. Islamic Azad University, Branch of Khorasgan, Isfahan
چکیده [English]

There are many methods for increasing efficiency of turbidity removal such as tube settler, rotating plate or gradient parallel plate. In this study was evaluated conventional sedimentation basin which equipped by lamella system. The pilot used in the study was made up of poleax glass hexagonal having effective height of 1.2m with hydraulic diameter of 50-80 mm. The slope of sedimentation basin was 600 at the basis of horizon. The lamella system was installed onto a segment which located 150 at the basis of center of sedimentation basin. The pilot was located in Isfahan Water Treatment Plant. In fact the segment isolates sedimentation basin into two compartments, first with lamella and another without it.The turbidity of influent and effluent in two compartments were evaluated by SPSS software and T-Student.The result showed that at same condition without lamella, the minimum, maximum and average turbidity removal efficiency in Isfahan Water Treatment Plant were about 0.9%, 54%  and 18.9% respectively. But in compartment equipped by lamella system The removal were about 20%, 65% and 35.3%. It can be concluded that the turbidity removal efficiency will be increased if the sedimentation basin would equipped by lamella system.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Sedimentation Basin
  • Lamella System
  • Tube Settler
  • Turbidity
Anon. (1999) Water quality and treatment: A handbook of community water supplies 4th Ed., McGrow Hill Inc., New York. Qasim, S. R., Motley, E., and Zhu, G. (2000) Water works engineering: Planning, design and operation Prentice-Hall, Inc., New Dehli. Reynold, T. D., and Richards, P. A. (1982) Unit operation and process in environmental engineering PWA Pub., Boston. Kawamura, S. (2006) Integrated design and operation of water treatment facilities 2nd Ed., John Willey and Sons, N.Y. Anon. (1990) Water treatment plant design, American Society of Civil Engineering American Water Work Assosiation, USA. Anon. (1990) Technologies for upgrading existing water treatment facilities USEPA, USA. Anon. (2000) http://www.deh.gov.au/water/quality/nwqms/pubs http://www.deh.gov.au/water/quality/nwqms/pubs> (March 2009)
Torabian, A., Safaeefar, M., and Rashidi Mehrabadi, A. (2007) Evaluation of impact of coagulant type on operation parameters indirect filtration J. of Water and Wastewater 62, 20-27 Tchobanoglous, G., and Schtooder, E. (1985) Water quality Addition Wesley Pub., London Shahmansouri, M. R., Bina, B., Orumiyeh, H. R., Azarbayjani, H., Mortazavi, H., and Rezae, R. (1996) Fast setteling tank application in water treatment J. of Research in Medical Sciences 61, 1-5 Howard, S., Peavy, H. S., Rowe, D. R., and Tchobanoglous, G. (1985) Environmental engineering Mc Graw Hill Inc., New York. Rashidi Mehrabadi, A., Azimi, A., Razeghi, N., Torabian, A., and Moubedi, I. (2004) Water treatment outlet turbidity standard study J. of Environmental Studies 35, 61-68 Rashidimehr, A., and Torabian, A. (2006) Direct filteration process applicability in free nematode dimination from water J. of Environmental Studies 39, 75-82 APHA., AWWA., WEF. (1998) Standard method for the exemination of water and wastewater 20th Ed., American Public Health Association, Washington.DC.