تعیین کارایی خاک اره در حذف سیانید از محلولهای آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان

2 استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان

3 کارشناس بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان

چکیده

آلودگی منابع آبی با فاضلابهای شهری و صنعتی به یک مشکل قابل توجه تبدیل شده است. در پژوهش حاضر کارایی سه نوع خاک اره درختان راجی، بید و صنوبر به‌عنوان یک ماده فراوان، ارزان قیمت و ساده در حذف سیانید از آبهای آلوده بررسی گردید. نمونه آب آلوده حاوی سیانید به‌طور مصنوعی با اضافه کردن سیانید سدیم در آب مقطر در سه غلظت 10 ,30 و50  میلی‌گرم در لیتر تهیه و در مراحل جداگانه در مجاورت با خاک اره با دو مش 20 و 70 و در محدوده زمانی 10 تا 140 دقیقه قرار داده شد. نتایج نشان داد که کارایی حذف خاک اره‌های مورد مطالعه تقریباً یکسان و در زمان تماس 30 و 140 دقیقه به‌ترتیب 70-60 و 83-71 درصد بود. این کارایی با غلظت سیانید و زمان ماند رابطه مستقیم و با اندازه ذرات رابطه عکس دارد. طبق نتایج، زمان تماس بهینه 30 دقیقه بود. در این شرایط، متوسط ظرفیت جذب خاک اره با مش‌های 20 و 70 در محدوده 1/25 تا 1/52 میلی‌گرم سیانید جذب شده در گرم وزن خاک اره بود. با توجه به نتایج و همچنین ارزان بودن این ماده، استفاده از آن به‌عنوان یک جاذب در حذف سیانید از محلولهای آبی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Sawdust Efficiency for Cyanide Removal from Aqueous Solutions

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Rahmani 1
  • Mohamad Taghi Samadi 2
  • Mohsen Ghaymali 3
  • Hadi Motaghipoor 3
1 Assoc. Prof. of Environmental Health Eng., Faculty of Public Health and Research Center for Health Sciences , Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan
2 Assis. Prof., of Environmental Health Eng., Faculty of Public Health and Research Center for Health Sciences, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan
3 B.Sc. of Environmental Health, Faculty of Public Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan
چکیده [English]

The water resources pollution by municipal and industrial wastewater is a considerable problem. In this research, the efficiency of Holly, Sallow and Poplar sawdust as simple, economic and abundant materials were studied for the removal of cyanide from aqueous solutions. The synthetic polluted water samples were prepared by using of sodium cyanide in distillation water with concentration of 10, 30 and 50 mg L-1 and effects of saw dust size (mesh of 20 and 70) and contact time (10-140 min) were studied. The results showed that the sawdusts had a uniform efficiency (60-70% and 71-83%) at 30 and 140 min. respectively. Also obtained results showed a direct relation with contact time and cyanide concentration and reversed relation with sawdust particle size. The results showed that the optimal contact time is 30 min. In this condition, the averages of adsorption capacity were obtained 1.25-1.38 and 1.34-1.52 mg CN/g sawdust for mesh 20 and 70 respectively. Based on the results, its availability and cheapness, the application of sawdust as an absorbent for the removal of cyanide from aqueous solutions is recommended.

United State Environmental Protection Agency (2009) Basic information about cyanide in drinking water US.EPA. Raymond, D., and Hrbison, M.S. (1998) Industrial toxicology 5th Ed., Hamilton and Hardys, USA. Lawrence, K. W., Yung-Tse, H., and Howard, H. L. (2004) Handbook of industrial and hazardous wasted treatment Marcel Dekker Inc., New York. Suwanne, J. (2005) Use of zero valent iron for wastewater treatment KMITL, J. Sci. Tech 5 (3), 587-595 World Health Organization. (2006) Guidelines for drinking-water quality: Vol. 1, Recommendations 3rd Ed., WHO., Geneva, Switzerland. World Health Organization. (2003) Cyanide in drinking-water , background document for development of WHO guidelines for drinking-water quality, WHO., Geneva. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (1997) Quality standards of drinking water Quality standards of drinking water, Tehran www.atsdr.cdc.gov (2009) Public Health Statement cyanide department of health and human services, public health service www.atsdr.cdc.gov.Jan. 2009 Bina, B., Abtahi Mohasel, M., and Vahiddastjerdi, M. (2003) Heavy metals removal from industrial wastewater by sawdust J. of Research in Medical Sciences 8 (3), 19-22 Abdel-Ghani, N.T., Hefny, M., and El-Chaghaby, G.A.F. (2007) Removal of lead from aqueous solution using low cost abundantly available adsorbents Int. J. Environ. Sci. Tech 4 (1), 67-73 Habib, R., Mohammad, S., and Imtiaz, A. (2006) Sorption studies of nickel ions onto sawdust of dalbergia sisoo J. of the Chines Chemical Society 53, 1045-1052 Glesceria, L. A., Greenberg, E., and Eaton, A.D. (2005) Standard methods for the examination of water and wastewater 31th Ed., Washington DC Ajmal, M., khan, A.H., Ahmad, S., and Ahmad, A. (1998) Role of sawdust in the removal copper (II) from industrial wastes Water Research 32 (10), 3085-3091 Adouby, K., Akissi, L.C.K., Wandan, N.E., and Yao, B. (2007) Removal of heavy metal ions (Pb, Cu) in aqueous solutions by pterygota sawdust J. of Applied Sciences 7 (14), 1864-1872