بررسی کیفیت میکربی آب شرب روستایی کشور در سال 1385 (تنگناها، تهدیدها و فرصتها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

2 کارشناس ارشد دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

چکیده

در پایان سال 1385 تعداد آزمایشگاههای روستایی کشور با رشدی معادل 87/93 درصد نسبت به سال 1382 از 90 واحد به 166 واحد رسید و میانگین کشوری شاخصهای کیفیت میکربی آب شرب روستایی در فاصله سالهای 1383 و 1385در بخش کلر باقی‌مانده از 90/13 به 91/43 درصد و فقدان باکتری شاخص اشریشیاکلی از 84/37 به 93/07 درصد افزایش یافت. با درج آزمون کدورت در سرفصل شاخصهای میکربی و الزام به انجام آن، شاخص مطلوبیت کدورت از دیدگاه بهداشتی (کمتر از NTU 1) به 72/69 درصد و از نظر مقبولیت عمومی و استاندارد (کمتر از NTU 5) به 95/6 درصد رسید. به‌رغم این دستاوردها، نقیصه‌های متعددی از جمله عدم کفایت تعداد نمونه‌برداری و تأخیر در انجام و گزارش آزمونها قضاوت متقن پیرامون شاخصهای کیفیت میکربی آب شرب روستایی را با تردید مواجه می‌سازد. نبود مستندهای اجرایی متناسب با شرایط روستایی و نیازهای کارکنان در صف در یک سو و از دیگر سو پراکندگی و گستردگی روستاها و فقدان نظارت مورد انتظار ناشی از نبود یا کمبود نیروی انسانی متخصص و احساس کهتری آن، فرسودگی تأسیسات و عدم نگهداری و راهبری صحیح آنها همراه با ضعف در ثبت و گزارش فعالیتها از جمله نقیصه‌های پیش‌رو است. برای جبران این نقیصه‌ها تمهیدهایی همچون پی‌ریزی ستاد ملی کمیته تخصصی بهداشت آب روستایی، برنامه‌ریزی برای توسعه‌ ایستگاههای کلرزنی و آزمایشگاههای ثابت، پی‌ریزی سرفصل نوین آزمایشگاههای سیار، تلاش برای اعمال انضباط در پردازش، تحلیل و بازخورد اطلاعات، توانمند ساختن کارکنان در صف، تدوین و ترجمه مستندهای مدیریتی و فنی مورد نیاز، کنترل‌های هوشمندانه‌ ستادی و... پیش‌بینی شده و در دست اجراست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A 2006 Survey of Drinking Water Microbial Quality in Rural Areas in IRAN (Limitations, Challenges, and Opportunities)

نویسندگان [English]

  • Majid Ghannadi 1
  • Mohammad Reza Mohebbi 2
1 Director, Water & Wastewater Hygiene Monitoring Office, National Water & Sewage Co.
2 Senior Expert, Water & Wastewater Hygiene Monitoring Office, National Water & Sewage Co.
چکیده [English]

In the first quarter of the year 2007, the number of rural laboratories had grown from 90 units in the year 2003 to 166 units, showing a 87.93% growth while the quality parameters in the years 2004 and 2006 increased from 90.13 to 91.43% for residual chlorine and from 84.37 to 93.07% for lack of E.coli. Considering turbidity as the most important criterion, the indicator for acceptability of turbidity in terms of health (Turbidity <1NTU) reached 72.69% while its public acceptability and standard compliance (Turbidity <5NTU) reached 95.60%. Despite these achievements, there exist many shortcomings including inadequate samplings, delays in conducting tests, and retarded reports, which make it difficult to arrive at definitive judgments of rural water microbial quality. Other inadequacies awaiting immediate remedial measures include: lack of procedural documents for the special conditions in rural  areas, qualifications of the personnel on the ground, dispersion of rural areas and the vastness of the country, inadequate monitoring due to shortage of specialists and their feeling of incompetence, worn-out installations and their improper maintenance and operation, and flaws in the recording and reporting activities.  The following provisions are recommended to be made in order to properly address these shortcomings: setting up a national specialized committee on rural water quality; development of chlorination units and permanent laboratories; compiling new standards and guidelines for mobile labs; efforts to exercising greater discipline in data processing, analysis, and feedback; empowerment and training of staff; translation and documentation of managerial and technical documents required, and exercising intelligent central controls and monitoring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural
  • Drinking Water
  • Microbial Quality
  • Residual Chlorine
  • Turbidity
1- میرزا امینی، م. ر. (1385). " توسعه‌ روستایی چیست؟". پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه صنعتی شریف. (آبان‌ماه 1385)
2- نیک‌خلق، ع. ا. (1381). جامعه‌شناسی روستایی، چاپ دوم، انتشارات چاپخش، تهران.
3- مرکز آمار ایران. (1386). گزیده‌ی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، دفتر انتشارات و اطلاع‌رسانی مرکز آمار ایران، تهران.
4- دفتر خدمات مدیریت و انفورماتیک. (1386). گزارش عملکرد سال 1385 شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
5- Asian Development Bank , United Nations Development Programe , United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific & World Health Organization. (2006). Asia water watch 2015, WHO , ADB , UNEP& UNSCAP.
6- مهندسین مشاور جاماب. (1379). خلاصه گزارش سنتز طرح جامع آب کشور، تهران.
7- دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب. (1385). نظارت و کنترل کیفیت آب و فاضلاب شهری و روستایی، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
8- World Health Organization. (2006). Guidelines for drinking water quality, WHO , Geneva.
9- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. (1376). ویژگیهای میکربی آب آشامیدنی، استاندارد شماره 1011، چاپ چهارم، تهران.
10- قنادی، م.، محبی، م. ر.، و احمدی، م. ع. (1385). کیفیت میکربی آب شرب روستایی کشور. اولین همایش ملی بهره‌برداری در بخش آب و فاضلاب، تهران.
11- قنادی، م. (1383). آسیب‌شناسی و توسعه‌ شاخصهای کیفیت آب شرب روستایی. م. آب و محیط زیست، 58، 32-37.