دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 38، شهریور 1380، صفحه 2-89 

مقاله علمی

بهینه‌یابی اقتصادی سیستم لجن فعال

صفحه 33-40

10.22093/wwj.2001.175911

غلامرضا رخشنده رو؛ مرتضی گلکاری؛ سید سعید تاج


بررسی و تحلیل زیست‌محیطی سد 15 خرداد

صفحه 46-53

10.22093/wwj.2001.175913

محمد میرزایی؛ داود رضا عرب؛ سید امین سارنگ