بررسی ارتباط بین آلودگی میکروبی و عوامل فیزیکی و شیمیایی ( دما و BOD5) در بخشی از آب زاینده‌رود در فصول مختلف سال

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.2001.175900

عنوان مقاله [English]

Study of Correlation Between Microbial Pollution and Physicals and Chemicals Factors(Temperature, BOD5) in Some Parts of Zayandehroud River in Isfahan

نویسندگان [English]

  • R Kasra Kermanshahi
  • H Pourmoghadas
  • A Mirkhan