دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 13، اسفند 1373، صفحه 2-66 
برکه های هوازی

صفحه 33-36

10.22093/wwj.1995.173578

دانکن مارا؛ استیون میلز؛ کاظم ندافی