بررسی مسائل هیدرولیکی آبگیرها از نظر رسوبگیری در سازه های آبی و تاثیر آنها در تعادل رودخانه

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1995.173577

عنوان مقاله [English]

Investigating the Hydraulic Problems of Catchments in Terms of Sedimentation in Water Structures and their Effect on River Balance

نویسنده [English]

  • Morteza Hemati