تحلیلی بر فرآیند تجزیه بیهوازی و فعالیت میکروارگانیسمهای موثر در آن

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.1995.173576

چکیده

تحلیلی بر فرآیند تجزیه بیهوازی و فعالیت میکروارگانیسمهای موثر در آن

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Process of Anaerobic Decomposition and the Activity of Effective Microorganisms in it

نویسندگان [English]

  • Bijan Bina
  • Marzieh Vahid Dastjerdi